Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/73/19 Wykonanie robót w istniejących budynkach SP Nr 215 i Pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 w zakresie budowy węzłów ciepła oraz dostosowania technologii basenu.

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 12 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-05 15:25:07 || PDF

TERMINY:

składanie ofert do 29.08.2019 r. do godziny 11.00

otwarcie ofert w dniu 29.08.2019 r. o godzinie 12.00 

WADIUM 24 000,00 zł.

UWAGA !

W dniu 19.08.2019 r. wpłynęły do zamawiającego pytnia


Warszawa, 12.08.2019 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Załącznik nr 10 a do SIWZ (w formacie zip)

Załącznik nr 10 b do SIWZ (w formacie zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (w formacie zip)

Załącznik nr 12 do SIWZ (w formacie zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę  o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word)

Pytanie z 19.08.2019 r.

Zwracam się z prośbą o przesłąnie kosztorysów w wersji elektronicznej - program pdf bądź ath. Powyższe potrzebne jest mi aby wystartować w przetargu.

Warszawa, 19.08.2019 r.

 


Warszawa, 23.08.2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie zadane w dniu 19.08.2019 r. (pdf)

 


Warszawa, 29.08. 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 


Warszawa, 02.10.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)