UD-VI-ZP-96-08 Wykonanie dostawy i montaż wygrodzeń trawników

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 20 sierpnia 2008 r. || Ostatnia aktualizacja: 2008-08-20 15:19:14 || PDF

Wykonanie dostawy i montaż wygrodzeń trawników oraz naprawa zniszczeń w istniejących wygrodzeniach zlokalizowanych wzdłuż ulic gminnych

 

składanie ofert do dnia 29.08.2008 r. do godziny 10.00
otwarcie ofert dnia 29.08.2008 r. godzina 11.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu wygrodzeń trawników o łącznej długości do 2000 mb zlokalizowanych w pasach drogowych ulic gminnych. Przewidywany wykaz ulic gminnych podany jest w § 1 ust 2. wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
Szczegółowy zakres rzeczowy dostawy określa załącznik: nr 1 do umowy – Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzeń trawników. Wykonawca nie może użyć do realizacji przedmiotu zamówienia wyrobów metalowych o gorszych  parametrach technicznych i jakościowych niż podano w załączniku nr 1 do umowy.
W ofercie należy podać ceny jednostkowe wszystkich elementów z uwzględnieniem kosztów wynikających z  warunków technicznych wykonania i odbioru wygrodzeń  trawników. Całkowita ilość mb wygradzanych trawników zostanie ustalona na podstawie kwoty jaką Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia i ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie.
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV pod numerem : – 28.82.30.00-7.

Pliki do pobrania:

Dokumentacja przetargowa (w formacie zip)

 Pytania i odpowiedzi:

 

 

 


Wybór najkorzystniejszej oferty:

 


kamagra zu verkaufen kamagra deutschland apotheke