UD-VI-WIR/23/20 wykonanie robót polegających na konserwacji i naprawach w branży elektrycznej, teletechnicznej, budowlanej i sanitarnej obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik oraz 40 ławek na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Wprowadził:
Tomasz Lechowski
Tomasz Lechowski
, 29 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-12-30 09:46:39

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Tomasz Lechowski
Tel: 224435354

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 14 Styczeń 2021 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji i napraw w branży elektrycznej, teletechnicznej, budowlanej i sanitarnej obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik oraz 40 ławek na terenach zielonych przyulicznych  znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

 

 1. Zakres prac przewidywany określa załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3 - przedmiar robót oraz załacznik nr  4 - wzór umowy.
 2. Wszystkie roboty będące przedmiotem umowy zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych pisemnych zleceń.
 3. Rozliczenie zleceń odbywać się będzie w oparciu o kosztorysy powykonawcze wykonane metodą szczegółową.
 4. Ceny, nakłady oraz narzuty dla potrzeb kosztorysów powykonawczych będą przyjmowane na podstawie ofertowej kalkulacji cen jednostkowych wykonanej w oparciu o przedmiar robót/kosztorys nakładczy z załącznika nr 3 do Zaproszenia. Roboty nie ujęte w załączniku nr 3 w oparciu o zapisy umowne.
 5. Ofertowa kalkulacja cen jednostkowych będzie spełniała również funkcję kosztorysu ofertowego i posłuży do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
 6. Przewidywane przez Zamawiającego rodzaje i ilości robót podane w przedmiarze robót/kosztorysie nakładczym w załączniku nr 3 mogą ulec zmianie, będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego.
 7. Do oferty należy dołączyć ofertową kalkulację cen jednostkowych sporządzoną jak kosztorys ofertowy metodą szczegółową z uwzględnieniem poniższych zasad:

a. wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową,

b. cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy            sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,

c. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót z załącznika nr 3, bez pominięcia lub dodania pozycji,

d. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do kosztorysu wskaźników kosztów pośrednich i zysku oraz cen roboczogodziny, materiałów i pracy sprzętu przyjętych do sporządzenia kosztorysu.

8. Ofertę należy dostarczyć zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do dnia 14.01.2021 r. do godz. 16.00 w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe Wydział Infrastruktury ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na konserwację i naprawy elektryczne, budowlane i sanitarne obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

9. Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

10. Okres obowiązywania umowy – od dnia zawarcia do dnia 15 grudnia 2021 roku.

11. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze. Dostarczone i użyte materiały        powinny być nowe i najwyższej jakości.

12. Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do zamówienia jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia potwierdzonego na piśmie referencjami obejmującymi swoim zakresem konserwację i naprawy budynków lub budowli w branży elektrycznej, teletechnicznej, budowlanej i sanitarnej świadczone dla podmiotów nie prywatnych. Referencje powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Opis przedmiotu umowy
 3. Przedmiar robót z nakładami w pdf oraz kosztorys nakładczy w ath spakowany
 4. Wzór umowy

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania