UD-VI-WAG/43/2020 zakup, dostarczenie i montaz szlabanu - na wjazd na parking Urzędu od ul. Kamionkowskiej

Wprowadził:
Krzysztof Rudaś
Krzysztof Rudaś
, 29 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2021-01-11 13:04:36

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 08 Styczeń 2021 12:00

wygrała firma: JATRON Jacek Leszczyński ul. Arkuszowa 32 Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 5528,85 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

szlaban na wjazd na parking od ul. Kamionkowskiej

Warszawa, dnia 29.12.2020 r.

 

                                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

NA SPRZEDAŻ, DOSTAWĘ I MONTAŻ SZLABANU AUTOMATYCZNEGO NA PARKINGU URZĘDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 274 W WARSZAWIE

 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1.    Prowadzący rozpoznanie

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274 Warszawa.

2.    Określenie przedmiotu rozpoznania

1)      Przedmiotem zamówienia jest:

a)   demontaz istniejącego szlabanu 

 b) zakup, dostarczenie i montaż automatycznego szlabanu parkingowego z ramieniem owalnym o długości 6 metrów i wszelkim niezbędnym wyposażeniem,

c)  szlaban firmy NICE M7Bar lub CAME G4000 obsługiwany za pomocą pilotów (w zestawie pięć pilotów), z kartą częstotliwości i pozostałym wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania szlabanu.

d)    zestaw fotokomórek,

e)   lampa sygnalizacyjna LED,

f)   podłączenie szlabanu do istniejącej instalacji elektrycznej,

g)     dostarczenie niezbędnych atestów certyfikatów oraz karty gwarancyjnej dotyczących przedmiotu zamówienia,

3. Termin i warunki wykonania zamówienia

1) miejsce realizacji zamówienia – parking przy budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie,

2) termin realizacji zamówienia 14 dni od chwili podpisania umowy lub złożenia zamówienia

 

4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Przygotowanie oferty

   W przesłanej ofercie należy uwzględnić kwotę brutto realizacji całości zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. zakup i dostarczenie.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w postępowaniu będzie rozpatrywał tylko oferty, w których Wykonawca osobiście dokona wizji lokalnej oraz pomiary w celu montażu przedmiotu zamówienia.

 

7. Kryteria i warunki wyboru Wykonawcy

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie stanowić cena.

 

8.Informacje dodatkowe

a)    w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z właściwym oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty,

b)   zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania,

c)    zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem,

d)   wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę,

e)   zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z ofertą, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy,

f)     zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza,

g)    po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie,

h)   zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia bez podawania przyczyn,

i)      zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert,

j)     zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert,

k)    zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny,

l)      zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu,

m) zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego,

 

9. Termin składania ofert i ich ocena

1)    ofertę należy przesłać do dnia 08.01.2021 r. do godz. 12.00 na adres Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, bądź przesłać scan oferty drogą elektroniczną,

2)    termin płatności: 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.

Płatność nastąpi na rachunek bankowy sprzedającego wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.   

Fakturę należy wystawić na: NABYWCA - Miasto stołeczne Warszawa,  Plac Bankowy 3/5,  00 – 950 Warszawa,   NIP: 525 – 22 – 48 – 481 , ODBIORCA (Płatnik) - Dzielnica Praga – Południe ul. Grochowska 274,  03 – 841 Warszawa

10. Osoby do kontaktu

Krzysztof Rudaś – Główny specjalista, tel. 22 44 35 219.

11. Załączniki jakie powinien złożyć Wykonawca

1) formularz ofertowy.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.