UD-VI-WAG/42/20 - zakup środków ochrony

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 14 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2021-01-04 14:26:54

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 17 Grudzień 2020 16:00

wygrała firma: Tasac Management ul. Szkolna 3G, 05-807 Żółwin

oferta opiewała na kwotę: 4976,64 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

W imieniu Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dla Dzielnicy Praga - Południe, zwracam się prośbą o przedstawienie oferty na zakup niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do siedziby Kupującego do budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie:

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA:

2) Rękawiczki nitrylowe jednorazowe niebieskie rozmiar M pak. po 100 szt. w ilości 45 opakowań.

3) Rękawice nitrylowe jednorazowe niebieskie rozmiar L pak. po 100 szt. w ilości 45 opakowań.

Informacje dodatkowe      

 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę. 
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy. 
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 5. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa. 
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie. 
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn. 
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert. 
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert. 
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny. 
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu. 
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego. 
 13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza. 
 14. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 3 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.