UD-VI-WAG/37/20 - zakup przyłbic ochronnych

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 4 grudnia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-12-04 11:51:59

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariola Piekarska
Tel: (22) 44 35 185

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 08 Grudzień 2020 14:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

W imieniu Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dla Dzielnicy Praga - Południe, zwracam się prośbą o przedstawienie oferty na n/w środki ochrony indywidualnej wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do siedziby Kupującego do budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274w Warszawie.

OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA:

1) Przyłbica ochronna zakrywająca całą twarz zmniejszająca ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Spełniająca następujące parametry:

- zgodna z interpretacją Ministerstwa Zdrowia dopuszczona jako środek zakrywający usta i nos oraz spełniająca wymagania normy PN-EN 166:2005 i       posiadający Certyfikat CE;

- rozmiar uniwersalny, dostosowywany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej;

 - opaska posiadająca wyklejoną gąbkę o grubości 2 mm dzięki której możliwe jest nieuciążliwe noszenie przyłbicy przez cały dzień

 - szybka wykonana z wysokojakościowego atestowanego polietylenu o grubości 0,5 mm i wysokiej przejrzystości do 92%;

 -  możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu;

- zakup jednorazowy w ilości 30 sztuk.

2) Półprzyłbica ochronna zakrywająca usta i nos spełniająca następujące parametry:

-  mocowana za uszami za pomocą miękkich gumek, których długość podlega regulacji, dzięki czemu nie uciska twarzy i nie podrażnia  uszu;

- do wielokrotnego użytku, trwała i łatwa w czyszczeniu;

- wykonana z przeźroczystego tworzywa PET 0,2mm (tworzywo PET nadające się do recyklingu);

- gumka do założenia na uszy (jak w typowych maseczkach) – cienka;

- możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu;

- zakup jednorazowy w ilości 60 sztuk.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.

2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Sprzedawcę.

3.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.

6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.

13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.

14. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 7 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.