UD-VI-WIR/20/20- dozorowanie oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie w okresie 16.12.2020 do 31.08.2022

Wprowadził:
Tomasz Lechowski
Tomasz Lechowski
, 2 listopada 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-11-19 13:50:46

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Tomasz Lechowski
Tel: 224435354

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 16 Listopad 2020 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

KLIKNIJ TU

 

1.Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie.

W skład obiektu wchodzi:

a) boisko do gry w piłkę nożna ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem o powierzchni 1860 m2,

b)  boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 613 m2,

c)   modułowe kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni ok 70 m2: dwie szatnie każda z kabiną natryskową, ubikacją i umywalką oraz dwie odrębne toalety po dwa oczka i dwie umywalki,

d)  chodniki i trawa w obrębie kontenerów o powierzchni ok. 400 m2.

2. Zakres prac i usług świadczonych na obiekcie:

a) otwieranie boiska o godz. 8°° i jego zamykanie o 22°° przez siedem dni w tygodniu,

b) otwieranie o godz. 10°° i zamykanie  o godz. 22°° pomieszczeń w kontenerach socjalnych przez siedem dni w tygodniu,       

c) zapewnienie całodziennej  obecności  pracownika Wykonawcy na terenie obiektu od godz. 10°°  do godz. 22°° przez siedem dni w tygodniu,

d) utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń w kontenerach socjalnych tj. dwóch szatni, dwóch kabin prysznicowych, 7 umywalek i 6 oczek ubikacji,    

e) nadzór nad właściwym i bezpiecznym, zgodnym z regulaminem obiektu, korzystaniem z obiektu oraz pomieszczeń w kontenerach socjalnych przez uczestniczących w zajęciach sportowo – rekreacyjnych,

f) koszenie trawy znajdującej się w obrębie kontenerów socjalnych,

g) utrzymywanie reżimu sanitarnego  z uwagi na pandemię zgodnie z wytycznymi m.st. Warszawy i SANEPID, w tym m.in. dezynfekcja bramek i klamek po każdej grupie, nadzór nad dezynfekcją rąk uczestników i sprzętu wnoszonego na obiekt, dopilnowanie przerw 15 minutowych po każdej grupie,

h) uruchamianie systemu alarmowego na okres zamknięcia boiska,

i) dokonywanie codziennego przeglądu obiektu, ogrodzeń, urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie obiektu, w tym również nawierzchni sztucznej obiektu, w zakresie bezpieczeństwa i użyteczności,

j) utrzymanie porządku i czystości w obrębie boisk, kontenerów socjalnych i wejścia z Parku na teren boisk i wejść na boiska, m.in. usuwanie liści i śmieci. Zamawiający zapewnia pielęgnację i sprzątanie liści z boiska z trawą sztuczną min. 2 razy w roku w tym po ich opadnięciu w listopadzie,

k) odśnieżanie chodników znajdujących się w obrębie kontenerów socjalnych i wejścia z Parku na teren boisk i wejść na boiska,

l) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o kradzieżach, uszkodzeniach, zniszczeniach lub innych przypadkach mających związek z zachowaniem bezpieczeństwa i użyteczności boiska,

ł) w przypadku ujawnienia wad w wyposażeniu obiektu, grożących powstaniem szkody, zabezpieczenie go przed powiększeniem szkody oraz  w miarę potrzeby dostępem osób trzecich i wykonanie czynności zmierzających do  ograniczenia szkody.

3. Wykonawca wykona  przedmiot  umowy  za pomocą  własnych pracowników, materiałów i  sprzętu. Zamawiający ponosi koszty jedynie w zakresie: dostaw wody i odprowadzanie ścieków, dostaw energii elektrycznej, papieru toaletowego i ręczników papierowych, mydła i płynu do dezynfekcji.

4. Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy do 6-tego dnia następnego miesiąca, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą podstawą do wystawienia faktury.

5. Termin realizacji umowy od dnia 16 grudnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Proszę podać cenę brutto z należnym podatkiem Vat za jeden miesiąc wykonywanej usługi.

Do oferty należy dołączyć: wypis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz referencje.

Ofertę należy przesłać zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do 16.11.2020. r.  do końca dnia w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór umowy

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania