UD-VI-WIR/19/20 - Modernizacja oświetlenia wewnętrznego XCIX LO

Wprowadził:
Cal Tomasz
, 30 października 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-11-02 10:26:32

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Cal Tomasz
Tel: 224435358

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 06 Listopad 2020 12:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz montaż opraw oświetlenia awaryjnego w budynku XCIX LO,  ul. Fundamentowa 38/42” (3 etap) w  Dzielnicy Praga-Południe.

 

Szczegółowy zakres prac został zawarty w załączniku nr 1:

 

1)         wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

2)         prowadzenie robót zgodnie z zasadami ochrony epidemicznej,

3)       prowadzenie robót poza godzinami pracy placówki,

4)       wykonane oświetlenie musi spełniać wymagania Normy PN-EN 12464 – 1: 2012

 

Wymagania stawiane oferentom przedstawiono w załączniku nr 2.

 

 Umowa zostanie zawarta z wyłonionym Oferentem. 

Ofertę w formie skanu należy przesłać zgodnie ze wzorem z załącznika nr 3 do dnia 6.11.2020 r. do godz. 12.00 na adres:

[email protected]

 

Szczegółowych informacji udziela inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Cal tel. (22) 44 35 358.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 11 grudnia 2020 roku.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze.

 

Załączniki:

  1. Zakres robót (przedmiar robót)
  2. Wymagania stawiane oferentom
  3. Formularz oferty

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania