Remont podłóg korytarza II piętra oraz łącznika w budynku Szkoły Podstawowej nr 297 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.

Wprowadził:
Mistur Zbigniew
Mistur Zbigniew
, 29 lipca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29 15:59:04

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mistur Zbigniew
Tel: 224435368

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 05 Sierpień 2020 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

 

I.  Przedmiot zamówienia:

        Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wykładzin podłogowych w korytarzu II piętra oraz łącznika przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 297.

Remont polegać będzie na zdemontowaniu drewnianych listew cokołowych, zerwaniu istniejących wykładzin, wykonaniu ewentualnych napraw podłoży pod wykładziny, zeszlifowaniu pozostałości kleju i wyrównaniu podłoża oraz ułożeniu nowej wykładziny PCV, z wywinięciem na ściany na wysokość ok. 10 cm.

Na ścianach, w miejscach po zerwanych listwach cokołowych wyrównany zostanie tynk i wyreperowane wszelkie ubytki.

Złączenia nowej wykładziny z wykładzinami w klasach zostaną trwale połączone.

 

II. Terminy realizacji umowy i warunki płatności

1. Terminem rozpoczęcia robót będzie data zawarcia umowy przez strony.

2. Postulowany przez zamawiającego termin zakończenia robót: do 28 sierpnia 2020 r.

3. Zamawiający zastrzega, a oferent przyjmuje, iż rozliczenie oferenta za wykonanie

    przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury, wystawionej po zakończeniu

    robót i podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Warunki płatności:

a) rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym

b) faktura będą dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania

     protokołu odbioru końcowego. W przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

     nieistotnymi, faktura końcowa może być wystawiona po stwierdzeniu przez

     Zamawiającego  usunięcia tych wad.

c) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia  doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

d) za dzień zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia

    rachunku bankowego Zamawiającego.

                                                       

III. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa – 100%.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
 3.  Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
  1. Od decyzji wyboru oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  2. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa.

 

IV. Opracowanie oferty - informacje dodatkowe

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e:mail, numery NIP i REGON,  oraz czytelny podpis oferenta.
 3. Jeżeli oferent reprezentowany będzie przez pełnomocnika, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

 

 

 1. V.  Czas i miejsce złożenia oferty
  1. Ofertę proszę przesłać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,  Wydział Infrastruktury,

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: Remont  podłóg korytarza II piętra oraz łącznika w budynku Szkoły Podstawowej nr 297 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.

lub złożyć osobiście, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274 Warszawa, w terminie do dnia 05 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r. o godz. 14.00
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej oraz powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 6. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia, i nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony oferenta do zawarcia umowy.

 

VI. Kontakt z zamawiającym

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Zbigniew Mistur – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. 22 4435368, 501 092 904; e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty ,
 2. Wzór oświadczenia oferenta ,
 3. Przedmiar robót.
 4.  

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania