Remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej, jej zaplecza oraz łącznika budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.

Wprowadził:
Mistur Zbigniew
Mistur Zbigniew
, 27 lipca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-07-28 09:51:18

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mistur Zbigniew
Tel: 224435368

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 04 Sierpień 2020 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Zamawiający:

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

 

I.  Przedmiot zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejącego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia dachu nad budynkiem sali gimnastycznej oraz nad  łącznikiem i zapleczem sali gimnastycznej. Ponadto, w ramach zlecenia wykonany zostanie remont schodów zewnętrznych  od strony wejścia dla dzieci młodszych.

 W zakresie wykonania  napraw remontowych istniejącego pokrycia papowego, przewiduje się:

1) nad  salą gimnastyczną:

 – zamontowanie nowych wpustów dachowych odprowadzających wody opadowe,

 - wykonanie napraw uszkodzonej papy,

 - zamontowanie styropapy  gr. 5 cm (EPS min.100),

 - zamontowanie 8 szt. kominków wentylacyjnych,

 - zagruntowanie istniejącego pokrycia papowego (SIMPLAST- PRIMER),

 - ułożenie warstwy papy nawierzchniowej, termozgrzewalnej o gr. 5,6 mm,

 - demontaż, uzupełnienie i ponowny montaż obróbek blacharskich( blacha 0,7 mm) po uprzednim

   zamontowaniu płyt  OSB gr. 22 mm; obróbki łączone na rąbek stojący,

 - demontaż i montaż drutu instalacji odgromowej.

2) nad łącznikiem:

 - zerwanie istniejących obróbek blacharskich,

 - wykonanie napraw istniejącego pokrycia papowego,

 - ułożenie styropapy gr. 5 cm,

 - zamontowanie kominków wentylacyjnych ( 2 szt.),

 - zagruntowanie istniejącego pokrycia papowego,

 - wykonanie pokrycia papą nawierzchniową, termozgrzewalną gr. 5,6 mm,

 - wykonanie nowych obróbek blacharskich.

3) nad zapleczem sali gimnastycznej:

 - naprawa istniejącego obrobienia komików wentylacyjnych,

 - zagruntowanie i położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5,6 mm.

4) schody zewnętrzne:

 - wycięcie ocieplenia elewacji na wysokość 30 cm, na odcinku styku ze schodami,

 -demontaż istniejących płytek gresowych,

 - na górnej płaszczyźnie spocznika skucie szlichty umożliwiające swobodne ułożenie płytek pod

   konstrukcją osłony tarasu,

 - wyrównanie płaszczyzn spoczników i stopni schodowych,

 - wykonanie nowej obróbki blacharskiej i szczelne połączenie jej z istniejącym odprowadzeniem wody,

 - wykonanie izolacji powłokowej na schodach ze szczególnym uwzględnieniem złączenia płaszczyzny

   schodów ze ścianami zewnętrznymi; w te miejsca należy dodatkowo wkleić taśmy uszczelniające,

 - ułożenie płytek gresowych (min. R11) na schodach zewnętrznych.

 

II. Terminy realizacji umowy i warunki płatności

1. Terminem rozpoczęcia robót będzie data zawarcia umowy przez strony.

2. Postulowany przez zamawiającego termin zakończenia robót: do 24 września 2020 r.

3. Zamawiający zastrzega, a oferent przyjmuje, iż rozliczenie oferenta za wykonanie

    przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury, wystawionej po zakończeniu

    robót i podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru.

4. Warunki płatności:

a) rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym

      przedmiotu umowy, 

b) faktura będą dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania

     protokołu odbioru końcowego. W przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

     nieistotnymi, faktura końcowa może być wystawiona po stwierdzeniu przez

     Zamawiającego  usunięcia tych wad.

c) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia  doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

d) za dzień zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia

    rachunku bankowego Zamawiającego.

                                                       

III. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa – 100%.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
 3.  Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
  1. Od decyzji wyboru oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  2. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa.

 

IV. Opracowanie oferty - informacje dodatkowe

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e:mail, numery NIP i REGON,  oraz czytelny podpis oferenta.
 3. Jeżeli oferent reprezentowany będzie przez pełnomocnika, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

 

 

 1. V.  Czas i miejsce złożenia oferty
  1. Ofertę proszę przesłać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,  Wydział Infrastruktury,

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

z dopiskiem: Remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej, jej zaplecza oraz łącznika budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie.     

lub złożyć osobiście, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274 Warszawa, w terminie do dnia 04 sieronia 2020 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r. o godz. 14.00
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej oraz powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 6. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia, i nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony oferenta do zawarcia umowy.

 

VI. Kontakt z zamawiającym

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Zbigniew Mistur – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. 22 4435368, 501 092 904; e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty ,
 2. Wzór oświadczenia oferenta ,
 3. Przedmiar robót.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania