UD-VI-WAG/20/20 zakup asortymentu do segregacji odpadów komunalnych

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 28 maja 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-06-05 08:31:47

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariola Piekarska
Tel: (22) 44 35 185

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 05 Czerwiec 2020 12:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

 Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na zakup n/w asortymentu do segregacji odpadów komunalnych wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt Sprzedawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego spełniające następujące parametry:

 1. Pojemniki (kosze) do segregacji śmieci

 • wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania,
 • jednokomorowe z otworem umożliwiające łatwe wrzucanie odpadów,
 • obudowa pojemników czarna wyposażona w kolorową pokrywę odpowiadającym przyjętym w UE standardom segregacji śmieci,
 • wymiary: 36 x 29 x 50 cm
 • pojemnik na papier z otworem niebieskim w ilości 33 szt.
 • pojemnik na metal i tworzywa sztuczne z otworem żółtym w ilości 33 szt.
 • pojemnik na szkło z otworem zielonym w ilości 33 szt.
 • pojemnik na odpady mieszane z otworem czarnym w ilości 33 szt.

  2. Naklejki na kosze do segregacji odpadów

 •  wykonane na folii samoprzylepnej
 •  nadające się na gładkie powierzchnie tj. plastiku, metalu, plexi,
 • wymiary minimum 15 x 15 cm
 •  do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”PAPIER” w ilości 40 szt.
 • dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „SZKŁO”  w ilości 40 szt.
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych - kolor żółty, napis „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” w ilości 40 szt.
 • dla bioodpadów - kolor brązowy, napis „BIO” w ilości 40 szt
 • dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „ZMIESZANE” w ilości 70 szt.

   Informacje dodatkowe:

 1. Kupujący będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Kupujący dopuszcza zakup u dwóch różnych Sprzedawców w przypadku znacznej różnicy cenowej na dany asortyment.
 3. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 4. Kupujący udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskaniu akceptacji Burmistrza.
 5. Z wybranym Sprzedawcą zostanie zawarta umowa.
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kupującego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 7. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 8. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 10. Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Kupującego.
 11. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 12. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 10 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.