zakup ekspresu do kawy Saeco Aulika Focus Evo z dostawą oraz pierwszym uruchomieniem z instruktarzem.

Wprowadził:
Piotr Kaniewski
Piotr Kaniewski
(22) 44 35 522
, 11 marca 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-03-11 11:22:12

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Piotr Kaniewski
Tel: (22) 44 35 522

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 18 Marzec 2020 12:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Administracyjno - Gospodarczy zwraca się z prośbą o złożenie ofert na sprzedaż ekspresu do kawy Saeco Aulika Focus Evo wraz dostawą oraz pierwszym uruchomienie z instruktarzem dla Urzędu Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie.

Urządzenie należy dostarczyć do siedziby Urzędu znajdującej się przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

Płatność gotówką po odbiorze i uruchomieniu na podstawie faktury.

 

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 5. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
 13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 14. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 14 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.