ZAKUP , DEMONTAŻ, MONTAZ KÓŁ CIERNYCH WRAZ Z LINAMI

Wprowadził:
Krzysztof Rudaś
Krzysztof Rudaś
, 13 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-02-06 08:38:07

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 16 Styczeń 2020 12:00

wygrała firma: KOWI GRZEGORZ URBAN

oferta opiewała na kwotę: 31857 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

ZAKUP DOSTARCZENIE KÓŁ CIERNYCH WRAZ Z LINAMI ICH MONTAŻ I DEMONTAŻ

Warszawa, dnia 13.01.2020 r.

 

                                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KÓL CIERNYCH I LIN NOŚNYCH DO DWÓCH DZWIGÓW OSOBOWYCH ZAMONTOWANYCH W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 274 W WARSZAWIE - ORAZ DEMONTAŻ STARYCH I MONTAŻ NOWYCH KÓL WRAZ Z LINAMI

 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1.    Prowadzący rozpoznanie

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274 Warszawa.

2.    Określenie przedmiotu rozpoznania

1)      Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż , dostawa, demontaż i montaż:

a)    dwóch kół ciernych do wciągarki W 136-1 THYSSEN, o średnicy koła ciernego

ǿ 470 mm, rowki klin ϒ = 40°

b)    osiem sztuk lin nośnych o konstrukcji 10 F6x19 6(12+6F=1), o średnicy 10 mm i długości 25mb, o sile zrywającej 49,5 kN, współczynnik bezpieczeństwa 17,3 ˃12 wymaganego wg PN/EN 81.1 – lub ewentualnych zamienników współpracujących z ww. kołem ciernym ( o wskazanych parametrach).                             

c)    demontaż zużytych kół ciernych wraz z linami w dwóch dźwigach osobowych,

d)   montaż nowych kół ciernych wraz z linami do dwóch dźwigów osobowych,

e)   zlecenie po zainstalowaniu ww. elementów wykonania badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

f)       dostarczenie niezbędnych atestów certyfikatów dotyczących przedmiotu zamówienia,

3. Termin i warunki wykonania zamówienia

1) miejsce realizacji zamówienia – budynek Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie,

2) termin realizacji  zamówienia wraz z fakturą nie później niż do 26 lutego 2020r.

 

4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Przygotowanie oferty

   W przesłanej ofercie należy uwzględnić kwotę brutto realizacji całości zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. zakup i dostarczenie.

 

6. Kryteria i warunki wyboru Wykonawcy

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie stanowić cena.

 

7.Informacje dodatkowe

a)    w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z właściwym oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty,

b)   zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania,

c)    zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem,

d)   wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę,

e)   zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z ofertą, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy,

f)     zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza,

g)    po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie,

h)   zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia bez podawania przyczyn,

i)      zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert,

j)     zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert,

k)    zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny,

l)      zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu,

m) zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego,

 

8. Termin składania ofert i ich ocena

1)    ofertę należy przesłać do dnia 16.01.2020 r. do godz. 12.00 na adres Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, bądź przesłać scan oferty drogą elektroniczną,

2)    termin płatności: 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r.

Płatność nastąpi na rachunek bankowy sprzedającego wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.   

Fakturę należy wystawić na: NABYWCA - Miasto stołeczne Warszawa,  Plac Bankowy 3/5,  00 – 950 Warszawa,   NIP: 525 – 22 – 48 – 481 , ODBIORCA (Płatnik) - Dzielnica Praga – Południe ul. Grochowska 274,  03 – 841 Warszawa

9. Osoby do kontaktu

Krzysztof Rudaś – Główny specjalista, tel. 22 44 35 219.

11. Załączniki jakie powinien złożyć Wykonawca

1) formularz ofertowy.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.