UD-VI-WAG/3/20 - wykonanie okablowania na sali obrad Rady Dzielnicy w budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274

Wprowadził:
Piotr Kaniewski
Piotr Kaniewski
(22) 44 35 522
, 8 stycznia 2020 r. || Ostatnia aktualizacja: 2020-01-15 15:26:04

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 10 Styczeń 2020 16:00

wygrała firma: SOFT&LAN sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 6150 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

W imieniu Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zwracam się z prośbą o złożenie ofert na wykonanie okablowania  elektrycznego i logicznego na sali obrad Rady Dzielnicy w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Przedmiot umowy należy wykonać do dnia 19.01.2020r.

W załączeniu zakres prac

ZAKRES PRAC

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować dzwoniąc na nr 22 44 35 522

 

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
 5. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
 13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta, jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 14. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.