Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/29/19 - wykonanie w 2020 i 2021 roku przeglądów konserwacyjnych systemów klimatyzacji oraz urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wprowadził:
Piotr Kaniewski
Piotr Kaniewski
(22) 44 35 522
, 6 września 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 10:56:25

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 13 Wrzesień 2019 16:00

wygrała firma: HVAC Joanna Miszczak, ul. Jagielońska 88, Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 90897 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

umowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Praga-Południe zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie w 2020 i 2021 roku przeglądów konserwacyjnych systemów klimatyzacji typu split, multisplit, VRF i VRV oraz urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych budynku  Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

 

Planowana ilość przeglądów w 2020 i 2021:

1)    cztery przeglądy konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych (w tym dezynfekcja, odgrzybianie i czyszczenie parowników i czyszczenie skraplaczy),

2)    cztery dodatkowe przeglądy konserwacyjne 5 szt. klimatyzatorów typu split,

3)    raz w roku wykonanie próby szczelności dla 13 systemów multisplit objętych tym obowiązkiem,

4)    raz w roku wykonanie prób szczelności dla siedmiu systemów VRF (FUJITSU, LENNOX, MITSUBISHI) i VRV (DAIKIN),

5)    wykonanie dwa razy w roku próby szczelności dla jednego systemu VRF (FUJITSU),

6)    przeglądy konserwacyjny central wentylacyjnych VTS CLIMA i SWEGON GOLD wraz z wymianą w nich kompletów filtrów,

7)    przeglądy konserwacyjne kurtyn powietrznych.

 

Ilości urządzeń miejsce lokalizacji oraz zakres czynności znajduje się w załączniku- link poniżej

załącznik

Przy wycenie konserwacji centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD należy uwzględnić usunięcie błędu nr 54 (przekroczenie czasu serwisowania)

 

Proszę o wypełnieni poniższej tabeli  podając ceny brutto:

Tabela: Ceny jednostkowe

C1 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych typu split i multisplit

C2 

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu gwarancyjnego trzech systemów klimatyzacyjnych typu VRF firmy FUJITSU

C3 

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu dwóch systemów klimatyzacyjnych typu VRF firmy LENNOX

C4 

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu gwarancyjnego jednego systemu klimatyzacyjnych typu VRF firmy MITSUBISCHI

C5 

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu dwóch systemów klimatyzacyjnych typu VRV firmy DAIKIN

C6 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za jeden dodatkowy przegląd 5 szt. klimatyzatorów

C7 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonie próby szczelności w jednym układzie chłodniczym multisplit metodami określonymi w Centralnym Rejestrze Operatorów

C8 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonie próby szczelności w jednym układzie chłodniczym VRF lub VRV metodami określonymi w Centralnym Rejestrze Operatorów

C9 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu konserwacyjnego centrali wentylacyjnej VTS CLIMA wraz z wymianą kompletu filtrów

C10 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu konserwacyjnego centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD 08C wraz z wymianą kompletu filtrów

C11 =

 

…………………. zł

 

wynagrodzenie za wykonanie jednego przeglądu konserwacyjnego 5 szt. kurtyn powietrznych

C12 =

 

…………………. zł

 

koszt brutto za jedną roboczogodzinę

C13 =

 

…………………. zł

 

ryczałt brutto za dojazd

C14 =

 

…………………. zł

 

cena brutto za1 kg czynnika chłodniczego R410A

 

Porównanie ofert nastąpi poprzez podstawienie do poniższego wzoru:

C0 = ((C1+ C2 + C3 + C4 + C5 + C6 ) x 4)+(C7 x 13)+(C8 x 16)+((C9+ C10+ C11) x 2) + ((C12+C13+C14 )x 50)

gdzie:

C0 – cena oferty (brutto)

 

Wymagania jakie ma spełniać WYKONAWCA wykonujący konserwację i przeglądy gwarancyjne:

 • autoryzacje producentów systemów klimatyzacyjnych Samsung lub Nordcool,
 • autoryzacja producenta systemu VRF MITSUBISCHI ELEKTRIC uprawniająca do wykonywania przeglądów gwarancyjnych,
 • autoryzacja producenta systemów klimatyzacyjnych VRF FUJITSU uprawniająca do wykonywania przeglądów gwarancyjnych,
 • autoryzacja producenta systemów klimatyzacyjnych VRF LENNOX lub VRV DAIKIN uprawniająca do wykonywania przeglądów gwarancyjnych,
 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV,
 • doświadczenie potwierdzone referencjami z 2017 lub 2018 roku w wykonywaniu konserwacji central wentylacyjnych VTS lub SWEGON,
 • certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstwa,
 • certyfikaty F-GAZ dla pracowników wykonujących przeglądy.

 

 Dodatkowe warunki zawarte w umowie:

 

Obowiązki - w przypadku zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na teren obiektu w terminie 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii

Kary - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

-         7.000,-zł (siedem tysięcy złotych) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

-         200,-zł (słownie: dwieście złotych) za każde rozpoczęte 24 godz. zwłoki w dotrzymaniu terminu wynikającego z umowy lub innych ustaleń z Wykonawcą

 

Pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować do Pana Piotra Kaniewskiego dzwoniąc pod nr tel. 22 44 35 522

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.
 5. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
 13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta, jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 14. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.