Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/28/19 zakup artukułów biurowych

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 3 września 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-12-06 13:02:46

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 10 Wrzesień 2019 14:00

wygrała firma: COMPSET Piotr Janiszewski i Wspólnicy ul. Górczewska 228/83, 01-460 Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 1741,07 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania oferty na zakup –n/w artykułów biurowych wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny w miejsce wskazane przez Kupującego spełniające następujące parametry:

 1. Papier ksero Image Impact w formacie A3 o gramaturze 80 g, do wydruków atramentowych i laserowych, zarówno kolorowych, jak i czarno-białych w ilości 50  ryz (w ryzie 500 arkuszy).

2. Grzbiety wsuwane firmy Opus,  plastikowe rynienki, w które można ręcznie wsunąć (oprawić) plik maksymalnie 75 kartek,  zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie dokumentacji, w formacie A4 o grubości 15 mm w kolorze czerwonym w ilości 100 szt.

3. Grzbiety wsuwane firmy Opus,  plastikowe rynienki, w które można ręcznie wsunąć (oprawić) plik maksymalnie 75 kartek,  zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie dokumentacji, w formacie A4 o grubości 15 mm w kolorze zielonym w ilości 100 szt.

Informacje dodatkowe:

 1. Kupujący będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 3. Kupujący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskaniu akceptacji Burmistrza.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kupującego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 6. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Kupującego.
 10. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 11. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 5 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.