Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

35/2019/PRD-WOŚ Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych

Wprowadził:
Ewa Langowska
Ewa Langowska
, 19 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-10-29 10:03:13

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 19 Wrzesień 2019 16:00

wygrała firma: Ussuri Ochrona Przyrody Sp. z o. o.

oferta opiewała na kwotę: 984 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

35/2019/PRD-WOŚ Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych

                                                                                                                             Warszawa 19.08 2019 r.

 

Znak sprawy: UD-VI-WOŚ.7031.16.2019.ELA    

                                         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych zgodnie               z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 określającym zasady wykonania i zawieszania budek dla ptaków, opracowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  budek lęgowych typu „A” (dla sikor, muchołówki żałobnej, mazurka, wróbla) na terenie Pragi-Południe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Oferent winien także zapewnić wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz nadzór osób posiadających niezbędne uprawnienia.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100% .

Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019 r.,
  2. Miejsce i termin złożenia oferty: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, lub dostarczyć drogą elektroniczną e-mail na adres: pp[email protected] lub dostarczyć osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy            z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 211 do 19.09.2019 r.
  3. Termin otwarcia ofert: 20.09.2019 r. godz. 8.00.
  4. Warunki płatności :

Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie rozliczone po zakończeniu wykonania przedmiotu Zamówienia i na podstawie protokołu, zatwierdzonego przez Zamawiającego bez uwag. Miasto st. Warszawa oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Należność zostanie przelana na konto Wykonawcy.

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ewa Langowska tel. 22 44 35 503,      e-mail: [email protected]
  2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w dwóch wariantach (cena za 1 domek i cena za 14 domków).

 

  1. Treść oferty:

 

1)    nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………..…..

2)    adres wykonawcy ………………………………………………………………………………….                                                      tel.:……………..………………e-mail:…….………………………………………………………

3)    NIP. ……………………………………………

4)    Regon ; ………………………………………

5)    nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………

6)    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp.

Typ budki

Ilość sztuk

Cena brutto w złotych brutto

1

A

1

 

2

A

10

 

 

7)    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

8)    Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

9)    Okres gwarancji  24 miesiące.

10) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………………….

11) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

12) Data sporządzenia oferty ……………………………………………….

13) Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy.*

…………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 1

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 70 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.