Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

35/2019/PRD-WOŚ Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych

Wprowadził:
Ewa Langowska
Ewa Langowska
, 19 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 15:30:46

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Ewa Langowska
Tel: 224435503

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 19 Wrzesień 2019 16:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

35/2019/PRD-WOŚ Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych

                                                                                                                             Warszawa 19.08 2019 r.

 

Znak sprawy: UD-VI-WOŚ.7031.16.2019.ELA    

                                         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż budek lęgowych zgodnie               z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 określającym zasady wykonania i zawieszania budek dla ptaków, opracowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  budek lęgowych typu „A” (dla sikor, muchołówki żałobnej, mazurka, wróbla) na terenie Pragi-Południe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Oferent winien także zapewnić wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz nadzór osób posiadających niezbędne uprawnienia.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100% .

Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019 r.,
  2. Miejsce i termin złożenia oferty: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, lub dostarczyć drogą elektroniczną e-mail na adres: [email protected] lub dostarczyć osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy            z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 211 do 19.09.2019 r.
  3. Termin otwarcia ofert: 20.09.2019 r. godz. 8.00.
  4. Warunki płatności :

Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie rozliczone po zakończeniu wykonania przedmiotu Zamówienia i na podstawie protokołu, zatwierdzonego przez Zamawiającego bez uwag. Miasto st. Warszawa oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Należność zostanie przelana na konto Wykonawcy.

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ewa Langowska tel. 22 44 35 503,      e-mail: [email protected]
  2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w dwóch wariantach (cena za 1 domek i cena za 14 domków).

 

  1. Treść oferty:

 

1)    nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………..…..

2)    adres wykonawcy ………………………………………………………………………………….                                                      tel.:……………..………………e-mail:…….………………………………………………………

3)    NIP. ……………………………………………

4)    Regon ; ………………………………………

5)    nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………

6)    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp.

Typ budki

Ilość sztuk

Cena brutto w złotych brutto

1

A

1

 

2

A

10

 

 

7)    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

8)    Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

9)    Okres gwarancji  24 miesiące.

10) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………………….

11) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

12) Data sporządzenia oferty ……………………………………………….

13) Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy.*

…………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 1

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 70 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.