Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/19/19 Zakup, dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego w ramach realizacji zadania pn.: „Stół do ping-ponga pod chmurką”

Wprowadził:
Janowska Agnieszka
Janowska Agnieszka
, 8 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-08 14:16:29

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Janowska Agnieszka
Tel: 224435383

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 29 Sierpień 2019 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: zakup, dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego w ramach realizacji zadania pn.: Stół do ping-ponga pod chmurką” w Parku Błonia Elekcyjne w Warszawie (dz. nr ew. 46/2 obręb 3-05-31).
  2. Termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe, Wydział Infrastruktury, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” ping-pong (AJA), do dnia 29.08.2019 r.
    do godz. 16:00.
  4. Termin otwarcia ofert 02.09.2019 r.
  5. Warunki płatności wynagrodzenie ryczałtowe.
  6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna: projekt wykonawczy pn.: Budowa obiektu małej architektury w ramach zadania pn.: „Stół do ping-ponga pod chmurką” dz. nr 46/2 obręb 3-05-31, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
  7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agnieszka Janowska 22 44 35 383 lub Tomasz Lechowski 22 44 35 354.

Załącznik:

Formularz ofertu

Projekt 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.