Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/26/19 zakup i montaż rolet okiennych

Wprowadził:
Krzysztof Rudaś
Krzysztof Rudaś
, 7 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-08-16 14:09:53

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 16 Sierpień 2019 12:00

wygrała firma: DEKORAMA UL. LAZUROWA 69 01-314 WARSZAWA NIP 5561414687

oferta opiewała na kwotę: 3500 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

zlecenie na zakup i montaż rolet

Warszawa, dnia 07.08.2019 r.

 

                                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

NA SPRZEDAŻ I MONTAŻ ROLET W KASETACH, W POMIESZCZENIACH BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 274 W WARSZAWIE

 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1.    Prowadzący rozpoznanie

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274 Warszawa.

2.    Określenie przedmiotu rozpoznania

1)      Przedmiotem zamówienia jest:

   a) demontaż i utylizacja obecnie zainstalowanych verticali,

b) sprzedaż i montaż w każdym skrzydle rolet w kasecie wraz z prowadnicami w kolorze ecrue   z materiału niepalnego z łańcuszkiem w oknach o następujących wymiarach:   

- 6 szt. okien o wymiarach około 200 cm x 170 cm otwieralnych czteroskrzydłowych  

- 3 szt. okien o wymiarach około 170 cm x 140 cm otwieralnych dwuskrzydłowych.

         c)   dostarczenie niezbędnych atestów dotyczących przedmiotu zamówienia,

2)     Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia terminu składania ofert (włącznie) w godzinach 08.30-14.30 (od poniedziałku do piątku) w dni robocze. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić osobie wskazanej do kontaktu.

3)     Organizacja prac:

a) Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania Urzędu. Zamawiający przewiduje wykonywanie przedmiotu umowy tylko w godzinach funkcjonowania Urzędu,

b) uporządkowanie na bieżąco terenu wykonywania robót,

c) zabezpieczenie terenu prac oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

3. Termin i warunki wykonania zamówienia

1) miejsce realizacji zamówienia – pomieszczenia na I i III piętrze znajdujące się w budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie,

2) termin wykonania – 14 dni po otrzymaniu zlecenia na wykonanie zadania.

4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w postępowaniu będzie rozpatrywał tylko oferty, w których Wykonawca osobiście dokona wizji lokalnej oraz pomiary w celu montażu przedmiotu zamówienia.

6. Przygotowanie oferty

   W przesłanej ofercie należy uwzględnić kwotę brutto realizacji całości zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszty demontażu obecnych verticali i montaż nowych rolet  oraz uporządkowania pomieszczenia.

7. Kryteria i warunki wyboru Wykonawcy

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie stanowić cena.

8.Informacje dodatkowe

a)    w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z właściwym oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty,

b)   zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania,

c)    zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem,

d)   wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę,

e)   zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z ofertą, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy,

f)     zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

g)    po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie,

h)   zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia bez podawania przyczyn,

i)      zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert,

j)     zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert,

k)    zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny,

l)      zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu,

m) zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego,

 

9. Termin składania ofert i ich ocena

1)    ofertę należy przesłać do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00  na adres Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, bądź przesłać scan oferty drogą elektroniczną,

2)    termin płatności: 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy sprzedającego wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.   

Fakturę należy wystawić na:

NABYWCA - Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5,  00 – 950 Warszawa,   NIP: 525 – 22 – 48 – 481 ,

ODBIORCA (Płatnik) - Dzielnica Praga – Południe ul. Grochowska 274, 03 – 841 Warszawa

10. Osoby do kontaktu

Krzysztof Rudaś – główny specjalista, tel. 224435219.

11. Załączniki, jakie powinien złożyć Wykonawca

1) formularz ofertowy.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.