Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

32/2019/PRD-WOŚ Wykonanie ekspertyzy arborystycznej 15 drzew, rosnących w pasie drogowym ul. Berezyńskiej w Warszawie na terenie Saskiej Kępy w ramach realizacji projektu nr 1519 pn. : "Ochrona drzew Saskiej Kępy" z budżetu partycypacyjnego 2019

Wprowadził:
Ewa Langowska
Ewa Langowska
, 1 sierpnia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-09-09 14:08:49

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 09 Sierpień 2019 16:00

wygrała firma: Arborysta.com Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas

oferta opiewała na kwotę: 29520 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

32/2019/PRD-WOŚ Wykonanie ekspertyzy arborystycznej (dendrologicznej) 15 drzew, rosnących w pasie drogowym ul. Berezyńskiej w Warszawie na terenie Saskiej Kępy w ramach realizacji projektu nr 1519 pn. : "Ochrona drzew Saskiej Kępy" z budżetu partycypacyjnego 2019

……………………………………..

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy : UD-VI-WOŚ.7021.207.2019.SKR

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający – Urząd Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie ekspertyzy arborystycznej (dendrologicznej) 15 drzew, rosnących w pasie drogowym ul. Berezyńskiej w Warszawie na terenie Saskiej Kępy, w ramach realizacji projektu nr 1519 pn.: „Ochrona drzew Saskiej Kępy” z budżetu partycypacyjnego 2019.
 2. 2.    Ekspertyza winna obejmować:

1) opis poszczególnych, wytypowanych do oceny drzew, z uwzględnieniem stanu zachowania ich pni, systemów korzeniowych i koron wraz z oznaczeniem ich lokalizacji.

2) przeprowadzenie, metodami bezinwazyjnymi – min. 2, specjalistycznej diagnostyki wytypowanego do oceny drzewa, polegającej na:

a)    analizie i ocenie stanu zdrowotnego i stanu zachowania drzewa oraz jego żywotności,

b)    analizie i ocenie statyki z określeniem ewentualnych wad budowy drzewa obniżających jego właściwości statyczne, ze wskazaniem metod oceny;

c)    analizie i oszacowaniu czy i w jakim zakresie drzewo, w ustalonym stanie jego zachowania, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia?

d)    analizie możliwości i celowości podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych; wraz z opisem sposobu ich wykonania, w celu zachowania drzewa;

3) podsumowanie z przedstawieniem wniosków i zaleceń dotyczących sposobu dalszego postępowania z drzewem objętym diagnostyką.

4) dokumentację fotograficzną.

 

Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ekspertyza winna być wykonana w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - na nośniku elektronicznym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: pierwszy dzień roboczy od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 6, 03-841 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2019 do godziny 16:00

 

 1. Termin otwarcia ofert: 12.08.2019 godz. 12.00

 

 1. Warunki płatności: Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie rozliczone po zakończeniu wykonania przedmiotu Zamówienia i na podstawie protokołu odbioru ekspertyzy, zatwierdzonego przez Zamawiającego bez uwag. Miasto st. Warszawa oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Należność zostanie przelana na konto Wykonawcy.

 

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Krawczyk-Ziemecka - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22/ 44 35 501, e-mail: [email protected]

                                                                                                     

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, cenę należy podać w polskich złotych.

Składając ofertę należy podać cenę brutto wykonania ekspertyzy 15 szt. drzew wraz z opisem diagnostyki drzew, analizą, wynikami, wnioskami i zaleceniami.

Ceny brutto podane przez oferenta są cenami, które nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferent winien zapewnić wykonanie ekspertyzy przy wykorzystaniu materiałów własnych, przez osoby mające niezbędne doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych projektów i wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Mapa

 

Formularz oferty

 

1)    nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………..…..

2)    adres wykonawcy ………………………………………………………………………………….….

3)    tel. ……………………………………………..…

4)    adres e-mail: ……………………………………

5)    NIP. ……………………………………………

6)    Regon ; ………………………………………

7)    nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe UD-WOŚ-VI    wykonanie ekspertyzy arborystycznej (dendrologicznej) 15 drzew, rosnących w pasie drogowym ul. Berezyńskiej w Warszawie na terenie Saskiej Kępy, w ramach realizacji projektu nr 1519 pn.: „Ochrona drzew Saskiej Kępy” z budżetu partycypacyjnego 2019.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto …………………… zł (słownie złotych)……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

8)    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

9)    Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………..

10)  Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ……………………………………………….

11)  Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

12)  Data sporządzenia oferty ……………………………………………….

 

 

………………………………………………….                                                    ……………………………………………………………

(Data, miejscowość)                                                                                (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, pieczęć wykonawcy)

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 60 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.