Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/50/18 - zakup pudeł archiwalnych

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 9 listopada 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-26 10:50:29

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 16 Listopad 2018 10:00

wygrała firma: PROFIL Patryk Pelczarski ul. Górnego Stanu 17, 44-270 Rybnik

oferta opiewała na kwotę: 3686,31 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania oferty na zakup – wykonanie Pudeł Archiwalnych wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny w miejsce wskazane przez Kupującego spełniające następujące parametry:

 • spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1743),
 • pudła typu kopertowego,
 •  tektura szarobrązowa wykonana z materiału litego bezkwasowego,
 • pH  od 8 – 10,
 • rezerwa alkaiczna > 0,4 mol / kg,
 • gramatura od 1100 g/m2,
 • wymiary 350 x 280 x 130 mm
 • pakowane w paczce po 50 sztuk,
 • zakup jednorazowy w ilości 300 sztuk,

Informacje dodatkowe:

 1. Kupujący będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 3. Kupujący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskaniu akceptacji Burmistrza.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kupującego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 6. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Kupującego.
 10. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 11. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 15 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.