Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/108/18 Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, ul. Grochowska 346/348 w Warszawie

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 8 listopada 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29 09:51:01 || PDF

Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, ul. Grochowska 346/348 w Warszawie

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/108/18

TERMINY:

składanie ofert do 23.11.2018 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 23.11.2018 r. o godzinie 11.00 

                                                                                                                                                                                                      UWAGA!

                    W dniu 09.11.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania

                   W dniu 14.11.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę           o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word)

Warszawa, 08.11.2018 r.

Pytania z dnia 09.11.2018 r.

Czy istnieje możliwość zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Ostatnio w przetargach coraz rzadziej widuje się zabezpieczenia w wysokości 10%, najczęstsze to 5%?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  cesji płatności na rzecz podwykonawcy?

Warszawa, 09.11.2018 r.

Pytania z dnia 14.11.2018 r.

W przedmiarach w pozycji 131 laczna ilosc osciezy do docieplenia wynosi 442,38m2, to samo dotyczy pozycji 137, natomiast klejenie siatki na osciezy w pozycji 142 jest juz znaczaco wieksza, analogicznie przechodzi to w pozycje 144 i 148. Czy w przedmiarach jest jakis blad odnosnie powierzchni docieplenia? Prosze o skorygowanie pozycji w przedmiarach

Czy potrzebne jest drugie klejenie siatki na scianach budynku zgodnie z pozycja 141 i wystarczy tylko pozycja 140?

Warszawa, 14.11.2018 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.11.2018 r.

Ad. 1 Zamawiający zmniejsza zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5%.

Ad. 2 Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku rozważania zgody na dokonanie cesji Zamawiający będzie miał na uwadze interes m. st. Warszawy, jak również prawidłową realizację zobowiązań, w tym zakresie właściwych przepisów dotyczących rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług – stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.11.2018 r.

Ad. 1 Po przyklejeniu styropianu do ościeży i do ściany budynku zwiększa się powierzchnia ościeży ze względu na wykonane ocieplenie. Pozycje przedmiaru pozostawia się bez zmian

Ad. 2  W poz. 141 przedmiaru należy przyjąć 547,6 m2 drugiego klejenia+ siatki. Przyjmuje się dodatkową warstwę siatki na wys. 2m ściany od poziomu terenu, gdzie ściany są najbardziej narażone na uszkodzenia.

Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty - zmodyfikowany z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi na pytanie

Warszawa, 20.11.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert (pdf)

Warszawa, 23.11.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

Warszawa, 29.11.2018 r.