Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/107/18 Przebudowa oświetlenia ulicy Pustelnickiej w Dzielnicy Praga-Południe.

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 29 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-01-25 10:26:17 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/107/18

TERMINY:

składanie ofert do 13.11.2018 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 11.00 


Warszawa, 29.10.2018 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę   o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych.

Druk do celów statystycznych (word)

 


Warszawa, 07.11.2018 r.

Do Zamawiającego w dn. 06.11.2018 r. wpłynęły pytania dot. prowadzonego postępowania, poniżej przedstawiamy ich treść, informujemy jednocześnie, że odpowiedzi na poniższe pytania zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytania z dn. 06.11.2018 r. (pdf)

 


Warszawa, 08.11.2018 r. 

Odpowiedzi na pytania z dn. 06.11.2018 r. 

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie udzielonych odpowiedzi nie zachodzą przesłanki do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Udzielone odpowiedzi są jedynie doprecyzowaniem a nie zmianą parametrów przetargowych.


Warszawa, 13.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)


Warszawa, 14.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)