Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

Ekspertyza techniczna uszkodzonej fontanny w parku im. Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie

Wprowadził:
Małgorzata Woźniak
Małgorzata Woźniak
, 4 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-10-25 09:11:26

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia:

wygrała firma: Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

oferta opiewała na kwotę: 39852 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Ekspertyza techniczna uszkodzonej fontanny w parku im. Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie

Znak sprawy :   UD-VI-WOŚ/52/18                                                                                                      

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający – Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia (wraz z opisem):

  Ekspertyza techniczna uszkodzonej  fontanny w parku im. Józefa  Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie obejmująca:

 1. ocenę stanu technicznego fontanny w raz z opisem zakresu powstałych uszkodzeń i dokumentacją zdjęciową,

 2. przedstawienie sposobu usunięcia powstałych uszkodzeń w dwóch wariantach,

 3. wykonanie projektów – dokumentacji technicznej dla każdego z zaproponowanych wariantów,

 4. wykonanie dla każdego z projektowanych rozwiązań kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

  Opracowanie winno być wykonane w trzech egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym.

  Dla zainteresowanych złożeniem oferty oględziny fontanny w terenie odbędą się dnia                    10 października 2018 r. w godz. 10:00 – 12:00.

   

  Zamawiający informuje, że dysponuje następującą dokumentacją projektową:

  Projekt wykonawczy technologii fontanny,

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót technologii fontanny.

  Dokumentacja powykonawcza izolacja fontanny.

  Dokumentacja powykonawcza branża -technologie fontanny.

   

 1. Termin realizacji zamówienia:  (postulowany) trzy tygodnie od dnia zawarcia umowy.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy pok. 211  ul. Podskarbińska 6,  03-833 Warszawa. 

  lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]

  Termin składania oferty: 12.10.2018 r. do godziny 14:00

 3. Termin otwarcia ofert:  12.10.2018 r. godzina 15:00

 4. Warunki płatności: Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie rozliczone ryczałtowo po wykonaniu i odebraniu całości przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, bez względu na zmianę kosztów, która wynikłaby w trakcie wykonania zadania.    Miasto st. Warszawa oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowym.

 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Woźniak Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 44 35 526

 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ceny należy podać w polskich  złotych.

  Należy dołączyć oświadczenie o  dysponowaniu wykwalifikowanym pracownikami będącymi członkami - Izby Inżynierów Budownictwa, dysponującymi aktualnym zaświadczeniem z Izby, posiadającymi uprawnienia budowlane specjalności odpowiednich do zakresu przedmiotu zapytania ofertowego.

Załacznik: formularz oferty

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.