Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/101/18 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy al. Stanów Zjednoczonych w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie

Wprowadził:
Iwona Włosek
Iwona Włosek
, 3 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-01-25 10:19:30 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/101/18

  

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie

  

TERMINY:

składanie ofert do 18.10.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 18.10.2018 r. godz. 1100


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie .pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie .zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Druk do celów statystycznych (w formacie .docx)


Warszawa, 18.10.2018 r.

Zamawiający informuje, że do terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


Warszawa, 23.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)