PPd/97/06 wykonanie oswietlenia ulicy Pustelnickiej

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 26 września 2006 r. || Ostatnia aktualizacja: 2006-09-26 02:00:00 || PDF

Wykonanie oświetlenia ulicy Pustelnickiej w Warszawie

 NR  SPRAWY  PPd/97/06

składanie ofert do 04.10.2006 do godziny 1100

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicy Pustelnickiej w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga Południe na zajęcie pasa drogowego dla ulicy Pustelnickiej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojście do domów oraz dojazd samochodami.


Pliki do pobrania:

Specyfikacja

załączniki do specyfikacji:

1) formularz oferty
2) oświadczenie
3) umowa
4) wykaz robót
5) wykaz osób

6) Dokumentacja techniczna:

6.1) Projekt wykonawczy
6.2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

6.3) obliczenia

6.4) Plan budowy

6.5) Schemat zasilania

6.6) sylwetka słupa

6.7) Przedmiar robót

 


Pytania i odpowiedzi

w dniu 27.09.2006 wpłynęło pytanie następującej treści:

 

 „Zgodnie z SIWZ część III pkp. 2 ppkt. 2c Zamawiający wymaga od Oferenta wykazania się kierownikiem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Jednak z zakresu przedmiotu zamówienia wynika, iż osoba bardziej odpowiednią do kierowania budową byłaby osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Prosimy o ewentualną weryfikację wymogów SIWZ lub odpowiedź na pytanie.”

 Odpowiedź: 

Wskutek oczywistej omyłki zamawiającego w zapisach SIWZ, uwagi przesłane w pytaniu są jak najbardziej zasadne. W związku z powyższym modyfikacji ulega pkt 2 ppkt 2c przyjmując następującą treść:

„uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku uprawnień budowlanych wydanych przed obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm., uprawnienia muszą obejmować cały zakres zamówienia)”

 


Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 


Protesty i odwołania

 

 

regelmäßige einnahme von cialis preis levitra 10mg 12 stück