UD-VI-WOD/3/2018 Zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia kursów zawodowych (barista, barman, carving, kulinarny z zakresu wykorzystania dziczyzny i owoców morza) realizowany jest w ramach projektu pn. „Inwestycja w przyszłość”

Wprowadził:
Justyna Rożalska
Justyna Rożalska
, 22 maja 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-05-22 09:30:28

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Justyna Rożalska
Tel: 224435181

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 29 Maj 2018 23:59

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia kursów zawodowych (barista, barman, carving, kulinarny z zakresu wykorzystania dziczyzny i owoców morza) w ramach projektu pn. „Inwestycja w przyszłość”

I.        Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów niezbędnych do przeprowadzenia kursów zawodowych (barista, barman, carving, kulinarny  z zakresu wykorzystania dziczyzny i owoców morza) realizowanych w terminie czerwiec - październik 2018 r. w ramach projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość artykułów oraz przewidywane terminy dostaw, określa załącznik nr 1.

3.    Wybrany Dostawca dostarczy artykuły do Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie. Transport jest wliczony w cenę artykułów.

4.    Zamawiający zastrzega, że ilość artykułów podana w załączniku nr 1 jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 1, gdyż mogą one ulec zmianie ilościowej, bez zmiany ceny jednostkowej.

5.    Ostateczne terminy dostaw oraz ilości artykułów ustalone zostaną z wybranym Dostawcą.

6.    Dostarczone artykuły powinny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.    Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

II.        Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1.    Oferta zawierająca załącznik nr 1 (w tym 1a, 1b, 1c, 1d, 1e) i nr 2 powinna zostać:

  • ·         złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup artykułów niezbędnych do realizacji kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, biuro podawcze - parter budynku,
  • ·         wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.  [email protected]

2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem lub na komputerze. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.    Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 29 maja 2018 r.

  1. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

III.        Kryterium wyboru oferty:

Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

IV.        Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Dostawcy w ciągu 21 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

V.        Osoba do kontaktu:

Informacji dotyczących zapytania udziela Justyna Rożalska, e-mail: [email protected], tel.(22) 443 51 81.

 

2

załączniki

załącznik nr 1 (w tym 1a, 1b, 1c, 1d, 1e): formularz cenowy

załącznik nr 2: oświadczenie


Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania