UD-VI-WAG/18/18 - wykonanie naprawy drzwi automatycznych w tym przeglądu

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 26 marca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-04-09 09:13:36

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariola Piekarska
Tel: (22) 44 35 185

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 29 Marzec 2018 12:00

na adres: [email protected]

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

umowa
w imieniu Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie naprawy drzwi automatycznych w tym przeglądu w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274, a w szczególności wykonanie:

1)   naprawy1 sztuki automatycznych drzwi wejściowych, wewnętrznych firmy BESAM poprzez wymianę zepsutego napędu na nowy napęd typu RECORD model STA 21,

2) naprawy 1 szt. Automatycznych drzwi wejściowych, zewnętrznych firmy BESAM poprzez wymianę sterownika funkcji,

3)   przeglądu konserwacyjnego dwóch sztuk automatycznych drzwi wejściowych typu BESAM oraz jednej sztuki automatycznych, wewnętrznych drzwi typu DORMA.

w załączeniu – wzór umowy

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z ofertą, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 5. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
 6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert, w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
 13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 14. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprawę prowadzi Pan Marcin Werelich tel: 22/ 44 35 219, e-mail: [email protected]

Wykaz ofert

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania