UD-VI-WAG/13/2018 - wykonanie w 2018-2019 roku konserwacji systemów klimatyzacyjnych VRF i VRV firm MITSUBISCHI, LENNOX i DAIKIN w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274

Wprowadził:
Piotr Kaniewski
Piotr Kaniewski
(22) 44 35 522
, 9 marca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-09 11:48:17

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 16 Marzec 2018 10:00

wygrała firma: HVAC SERVICE Joanna Miszczak, ul. Majdańska 1/46, Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 58562,24 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

umowa

Szanowni Państwo,
w imieniu Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zwracam się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie w 2018-2019 roku konserwacji systemów klimatyzacyjnych VRF i VRV firm MITSUBISCHI, LENNOX i DAIKIN w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274, a w szczególności wykonanie:
1) czterech przeglądów konserwacyjnych, w tym prób szczelności metodami określonymi w Centralnym Rejestrze Operatorów,
2) czterech dezynfekcji, odgrzybiania i czyszczenia jednostek wewnętrznych oraz czyszczenia jednostek zewnętrznych.

Dane urządzeń w tym ilości oraz zakres prac znajdują się w załączniku

W ofercie proszę o podanie poniższych cen (od C1 do C5),

C1 = …………………. zł - wpisać wynagrodzenie brutto za wykonanie jednego przeglądu konserwacyjnego VRF w tym wykonanie prób szczelności systemów klimatyzacyjnych VRF i VRV

C2 = …………………. zł - wpisać wynagrodzenie brutto za wykonanie jednorazowej dezynfekcji odgrzybiania i czyszczenia jednostek wewnętrznych czyszczenia jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych VRF i VRV

C3 = …………………. zł - wpisać stawkę brutto za jedną roboczogodzinę

C4 = …………………. zł - wpisać ryczałt brutto za dojazd

C5 = …………………. zł -wpisać cenę brutto za 1 kg czynnika chłodniczego R410A

Porównanie ofert nastąpi po podstawieniu do wzoru:
C0 = ([((C1 x 2) + (C2 x 2)) x 0,85] + [((C3 x 20) + (C4 x 5) + (C5 x 10)) x 0,15] )x 2
gdzie:
C0 – cena oferty (brutto)

Wymagania niezbędne jakie powinny posiadać Wykonawca i osoby wykonujące konserwację:

• autoryzacje firmy DAIKIN, LENNOX i MITSUBISCHI uprawniające do wykonywania przeglądów gwarancyjnych – proszę o przesłanie scanów wraz z ofertą,
• posiadanie narzędzia serwisowego service checker do monitorowania pracy systemów VRV firmy DAIKIN (na etapie składania ofert potwierdzone oświadczeniem),
potwierdzenie doświadczenia, co najmniej jedną referencją (z ostatnich dwóch lat) dla każdego producenta systemów tj. firm LENNOX i MITSUBISCHI poświadczających wykonanie przeglądów gwarancyjnych systemów VRF – proszę o przesłanie scanów wraz z ofertą,
• świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV dla pracowników wykonujących przeglądy,
• certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstwa,
• certyfikaty F-GAZ dla pracowników wykonujących przeglądy.

 

Dodatkowe warunki zawarte w umowie:
Obowiązki - w przypadku zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na teren obiektu w terminie 2 godzin od chwili zgłoszenia naprawy
Kary - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 2.000,-zł (dwa tysiące złotych) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
 100,-zł (słownie: sto złotych) za każde rozpoczęte 24 godz. zwłoki w dotrzymaniu terminu wynikającego z umowy lub innych ustaleń z Wykonawcą

 

ZAŁĄCZNIK - zakres prac


Pytania dotyczące postępowania proszę kierować dzwoniąc pod nr 22 44 35 522

 

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
2. Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie, obciążają Wykonawcę.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.
6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofertach oczywistych pomyłek rachunkowych, a w konsekwencji poprawienia cen ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
14. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.