PPd/96/06 wykonanie oświetlenia ulicy Dubieńskiej

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 25 września 2006 r. || Ostatnia aktualizacja: 2006-09-25 02:00:00 || PDF

Wykonanie oświetlenia ulicy Dubieńskiej w Warszawie

PPd/96/06

termin składania ofert - 03.10.2006 r. godz. 11.00

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicy Dubieńskiej w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga Południe na zajęcie pasa drogowego dla ulicy Dubieńskiej, Kordeckiego i Osowskiej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojście do domów oraz dojazd samochodami.

 


Piliki do pobrania:

 

Specyfikacja

załączniki do specyfikacji: 

1) formularz oferty

2) oświadczenie

3) umowa

4) wykaz robót

5) wykaz osób 

6) dokumentacja techniczna:

6.1) projekt techniczny

6.2) projekt techniczny zeszyt 2

6.3) schemat 1

6.4) schemat 2

6.5) przedmiar

 

 

 


Pytania i odpowiedzi:

w dniu 27.09.2006 wpłynęło pytanie następującej treści:

 

 „Zgodnie z SIWZ część III pkp. 2 ppkt. 2c Zamawiający wymaga od Oferenta wykazania się kierownikiem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Jednak z zakresu przedmiotu zamówienia wynika, iż osoba bardziej odpowiednią do kierowania budową byłaby osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Prosimy o ewentualną weryfikację wymogów SIWZ lub odpowiedź na pytanie.”

 

Odpowiedź: 

Wskutek oczywistej omyłki zamawiającego w zapisach SIWZ, uwagi przesłane w pytaniu są jak najbardziej zasadne. W związku z powyższym modyfikacji ulega pkt 2 ppkt 2c przyjmując następującą treść:

„uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku uprawnień budowlanych wydanych przed obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm., uprawnienia muszą obejmować cały zakres zamówienia)”

 


Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 


 Protesty i odwołania:

 

cialis in holland kaufen cialis rezeptfrei in spanien kaufen wo kann ich cialis bestellen kamagra kaufen+paypal bezahlen cialis rezeptfrei per paypal