UD-VI-ZP/43/12 wymiana instalacji elektrycznej (III etap) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie.

Wprowadził:
Agata Ziemska
Agata Ziemska
, 26 czerwca 2012 r. || Ostatnia aktualizacja: 2012-10-12 12:07:56 || PDF

 

 

wymiana instalacji elektrycznej (III etap) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie.

 

 

TERMINY:

składanie ofert do 11.07.2012 r. godz. 1200

otwarcie ofert 11.07.2012 r. godz. 1400 

wadium – 7.000,- zł.

składanie ofert do 12.07.2012 r. godz. 1200

otwarcie ofert 12.07.2012 r. godz. 1400 

 

 pliki do pobrania

specyfikacja istotnych warunków zamówienia + ogłoszenie (w formacie zip)

05.07.2012 r.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Komisja Przetargowa przedstawia poniżej treści pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

 

Pyt. 1 Zgodnie z przepisami obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dotyczy podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 1000 kg rocznie albo podmiotów wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne, w ilości powyżej 5000 kg. Nasza firma nie wytwarza odpadów niebezpiecznych, a odpady inne niż niebezpieczne w ilości poniżej 5000 kg rocznie. W związku z tym uważamy, że nie obowiązuje nas obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Jak ten fakt ma się do warunku udokumentowania posiadania uprawnienia do wytwarzania na terenie m. st. Warszawy odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia przed podpisaniem umowy?

AD.1 Przepisy te reguluje Ustawa „O odpadach”, z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami.

Pyt. 2 Brak specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pyt. 3  Brak opisu dokumentacji technicznej.

Pyt. 4 Brak schematu rozdzielnic T4, T5, T6.

Pyt. 5  Brak rysunku nr 2/21

AD. 2, 3, 4 i 5 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis dokumentacji technicznej, schematy rozdzielnic T4, T5, T6 oraz rysunek 2/21 zostały zamieszczone poniżej 

Pyt. 6  Nieczytelny rysunek , Pt. „Rzut instalacji bud. C”.

AD.6   Rysunki projektowe, przedstawione w postępowaniu, są czytelne przy odpowiednim ich powiększeniu.

Pyt. 7  W części przedmiaru dotyczącej budynku C w pozycji 7.1 występuje tablica TP, natomiast w części przedmiaru dotyczącej PRACOWNI w pozycji 14.1 również występuje tablica TP. Czy jest to ta sama tablica? Jeżeli tak to czemu występuje dwukrotnie? Jeżeli są to dwie różne tablice, to brak jest schematu tej dotyczącej budynku C (pozycja 7.1)

AD. 7 Tablice TP w budynku C i Pracowni TECHNOLOGII ŻYWIENIA posiadają ten sam schemat instalacyjny podzielony na część pomiarową i obwodów elektrycznych, obie pozycje (tablice) należy wycenić.

Pyt. 8 Czy jest uzgodniony w RWE STOEN Operator, układ pomiarowy półpośredni PRACOWNI TECHNOLOGII ŻYWIENIA, przedstawiony na rysunku E-1/2?

AD. 8 Układ pomiarowy półpośredni jest uzgodniony w RWE STOEN Operator Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, o przedłużeniu terminu do składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2012 r. o godz.1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2012 r. o godz.1400.

Niniejszym zapisy SIWZ dotyczące ww. terminów uważa się za zmienione.

pliki do pobrania

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis dokumentacji technicznej, schematy rozdzielnic T4, T5, T6 oraz rysunek 2/21 (w formacie zip)

26.07.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie pdf)

kamagra shop schweiz