Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIN/19/18 - Kserokopiarka kolorowa

Wprowadził:
Karol Sosiński
Karol Sosiński
(22) 44 35 289
, 5 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-06 09:47:10

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Karol Sosiński
Tel: (22) 44 35 289

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 11 Lipiec 2018 12:00

na adres: ppl.win.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Kserokopiarka kolorowa

laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych wymaganiach technicznych zamieszczonych w załączniku


Warunki dodatkowe

  • Gwarancja na całość powinna być nie krótsza niż 24 miesięcy.
  • W okresie gwarancji koszt naprawy i transportu sprzętu pokrywa Dostawca. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony ma być bezpośrednio przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty producenta potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia.
  • Czas reakcji na zgłoszenie - następny dzień roboczy.
  • Zużycie materiałów exploatacyjnych nie przekraczające 35% (w przypadku chęci instalacji nowych materiałów eksploatacyjnych takich jak zespół bębnów montaż powinien nastąpić w obecności kupującego) 
  • Ilość wykonanych kopii / wydruków nie większa niż 150000
  • Oferent do oferty dołączy pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu
  • (z wyszczególnieniem konkretnych parametrów oferowanych w postępowaniu).
  • Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego.

1
Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 5 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.


Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.