Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/2/18 - wykonywanie konserwacji i napraw elektrycznych, budowlanych i sanitarnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Wprowadził:
Tomasz Lechowski
, 12 stycznia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07 13:00:10

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 26 Styczeń 2018 11:00

wygrała firma: Nie wybrano Wykonawcy - cena nie mieści się w ramach posiadanych środków finansowych

oferta opiewała na kwotę: 98775,56 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Wynik postępowania 

 

Wydział Infrastruktury Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji i napraw elektrycznych, budowlanych i sanitarnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Zakres prac określa załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

 

  1. Wykonawca określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto z podatkiem należnym VAT wyliczonej na podstawie  kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3), oraz opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 2.
  2. Podana w Formularzu oferty cena brutto służyć będzie tylko do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Przewidywane ilości podane przez Zamawiającego mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac czy też zmianie zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania ilości robót do bieżących potrzeb Zamawiającego.
  3.  Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
  4. Brak kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą szczegółową z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową;

b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk;

c) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót. Pominięcie lub dodanie pozycji, brak wypełnienia w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

d) na stronie tytułowej kosztorysu należy podać wskaźniki kosztorysowania (R, wskaźniki narzutów) przyjęte do sporządzenia kosztorysu (jednakowe dla wszystkich pozycji kosztorysu). W przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, będą one podstawą do ich wyceny. Brak podania ww. wskaźników spowoduje odrzucenie oferty.

e) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do kosztorysu ofertowego zestawienia materiałów i pracy sprzętu wraz z cenami przyjętych do sporządzenia kosztorysu.

 

Wszystkie prace będące przedmiotem umowy zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.

Ofertę należy przesłać zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do 26.01.2018 r. do godziny 11.00 w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na konserwację i naprawy elektryczne, budowlane i sanitarne obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

Okres obowiązywania umowy – od dnia zawarcia do 15 grudnia 2018 roku.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze, o których mowa w załączonej specyfikacji robót. Dostarczone i użyte materiały powinny być najwyższej jakości.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Opis przedmiotu umowy
  3. Przedmiar robót przedmiar( w ath kliknij tutaj)
  4. Wzór umowy

Zaproszenie do złozenia ofert wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.