Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/1/18 - Dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie

Wprowadził:
Tomasz Lechowski
, 12 stycznia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-02-07 12:56:10

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 25 Styczeń 2018 11:00

wygrała firma: ZBYSZEK Zbigniew Milewski

oferta opiewała na kwotę: 53000 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Zamawiający dokonał zmiany zaproszenia do złożenia ofert:

Zaproszenie po zmianie:

1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie.
2. Zakres prac i usług świadczonych na obiekcie:

1) poza sezonem tj. w dniach:

             01.02.2018 - 31.03.2018,

a) otwieranie boiska o godz. 8°°  i jego zamykanie o 22°° przez siedem dni w tygodniu,

b) włączanie oświetlenia o zmroku i jego wyłączanie o 22.00,

c) codzienny przegląd boisk i pomieszczeń w budynku sanitarno – socjalnym,

2) w sezonie tj. w dniach:

             01.04.2018 – 15.12.2018

a) otwieranie boiska o godz. 8°° i jego zamykanie o 22°° przez siedem dni w tygodniu,

b) otwieranie o godz. 10°° i zamykanie  o godz. 22°° pomieszczeń socjalno - sanitarnych przez siedem dni w tygodniu,        

c) zapewnienie całodziennej  obecności  pracownika Wykonawcy na terenie obiektu od godz. 10°°  do godz. 22°° przez siedem dni w tygodniu,

d) utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń socjalno sanitarnych tj. szatni oraz pomieszczeń z prysznicami i kabinami sanitarnymi,          

e) nadzór nad właściwym i bezpiecznym  korzystaniem z szatni i sanitariatów przez uczestniczących w zajęciach sportowo - rekreacyjnych,

f) koszenie trawy znajdującej się w obrębie kontenerów socjalnych.

3) w całym okresie od dnia 01.02.2018 do dnia 15.12.2018: 

a) uruchamianie systemu alarmowego na okres zamknięcia boiska,

b) dokonywanie codziennego przeglądu obiektu, ogrodzeń, urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie obiektu, w tym również nawierzchni sztucznej obiektu, w zakresie bezpieczeństwa i użyteczności,

c) utrzymanie  porządku i czystości w obrębie kontenerów socjalnych i wejścia z Parku na teren boisk i wejść na boiska, m.in. usuwanie liści i śmieci,

d) odśnieżanie chodników znajdujących się w obrębie kontenerów socjalnych i wejścia z Parku na teren boisk i wejść na boiska

e) niezwłoczne powiadamianie Zleceniodawcy o kradzieżach, uszkodzeniach, zniszczeniach lub innych przypadkach mających związek z zachowaniem bezpieczeństwa i użyteczności boiska,

f) w przypadku ujawnienia wad w wyposażeniu obiektu, grożących powstaniem szkody, zabezpieczenie go przed powiększeniem szkody oraz  w miarę potrzeby dostępem osób trzecich i wykonanie czynności zmierzających do  ograniczenia szkody.

3. Wykonawca wykona  przedmiot  umowy  za pomocą  własnych pracowników, materiałów i  sprzętu.

4. Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy do 6-tego dnia następnego miesiąca, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą podstawą do wystawienia faktury.

5. Termin realizacji umowy od dnia   1 lutego 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Proszę o złożenie oferty z ceną  za wykonanie usługi w okresie:

I.  Poza sezonem

II.  W sezonie

Proszę podać cenę brutto z należnym podatkiem Vat za jeden miesiąc wykonywanej usługi w każdym z okresów.

Do oferty należy dołączyć: wypis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ofertę należy przesłać zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do  25.01.18. r.       do godziny 11.00  w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Zamawiający przewiduje na realizację zadania kwotę 55 000 zł. 

Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór umowy
 

 

Dotychczasowe zaproszenie:

1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie.
2. Zakres prac i usług świadczonych na obiekcie:

1) poza sezonem tj. w dniach:

             01.02.2018 - 31.03.2018,

             16.12.2018 – 31.03.2019

             16.12.2019 – 31.01.2020

a) otwieranie boiska o godz. 8°°  i jego zamykanie o 22°° przez siedem dni w tygodniu,

b) włączanie oświetlenia o zmroku i jego wyłączanie o 22.00,

c) codzienny przegląd boisk i pomieszczeń w budynku sanitarno – socjalnym,

2) w sezonie tj. w dniach:

             01.04.2018 – 15.12.2018

             01.04.2019 – 15.12.2019

a) otwieranie boiska o godz. 8°° i jego zamykanie o 22°° przez siedem dni w tygodniu,

b) otwieranie o godz. 10°° i zamykanie  o godz. 22°° pomieszczeń socjalno - sanitarnych przez siedem dni w tygodniu,        

c) zapewnienie całodziennej  obecności  pracownika Wykonawcy na terenie obiektu od godz. 10°°  do godz. 22°° przez siedem dni w tygodniu,

d) utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń socjalno sanitarnych tj. szatni oraz pomieszczeń z prysznicami i kabinami sanitarnymi,          

e) nadzór nad właściwym i bezpiecznym  korzystaniem z szatni i sanitariatów przez uczestniczących w zajęciach sportowo - rekreacyjnych,

f) koszenie trawy znajdującej się w obrębie kontenerów socjalnych.

3) w całym okresie od dnia 01.02.2018 do dnia 31.01.2020: 

a) uruchamianie systemu alarmowego na okres zamknięcia boiska,

b) dokonywanie codziennego przeglądu obiektu, ogrodzeń, urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie obiektu, w tym również nawierzchni sztucznej obiektu, w zakresie bezpieczeństwa i użyteczności,

c) utrzymanie  porządku i czystości w obrębie kontenerów socjalnych i wejścia z Parku na teren boisk i wejść na boiska, m.in. usuwanie liści i śmieci,

d) odśnieżanie chodników znajdujących się w obrębie kontenerów socjalnych i wejścia z Parku na teren boisk i wejść na boiska

e) niezwłoczne powiadamianie Zleceniodawcy o kradzieżach, uszkodzeniach, zniszczeniach lub innych przypadkach mających związek z zachowaniem bezpieczeństwa i użyteczności boiska,

f) w przypadku ujawnienia wad w wyposażeniu obiektu, grożących powstaniem szkody, zabezpieczenie go przed powiększeniem szkody oraz  w miarę potrzeby dostępem osób trzecich i wykonanie czynności zmierzających do  ograniczenia szkody.

3. Wykonawca wykona  przedmiot  umowy  za pomocą  własnych pracowników, materiałów i  sprzętu.

4. Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy do 6-tego dnia następnego miesiąca, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą podstawą do wystawienia faktury.

5. Termin realizacji umowy od dnia   1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Proszę o złożenie oferty z ceną  za wykonanie usługi w okresie:

I.  Poza sezonem

II.  W sezonie

Proszę podać cenę brutto z należnym podatkiem Vat za jeden miesiąc wykonywanej usługi w każdym z okresów.

Do oferty należy dołączyć: wypis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ofertę należy przesłać zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do   25.01.18. r.       do godziny 11.00  w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na konserwację i naprawy elektryczne, budowlane i sanitarne obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór umowy

 Zaproszenie do złozenia ofert wraz z załącznikami nr 1 i 2 - wersja pdf

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.