Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

Ekspertyza techniczna uszkodzonej fontanny w parku im. Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie

Wprowadził:
Małgorzata Woźniak
Małgorzata Woźniak
, 4 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-10-04 15:31:31

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Małgorzata Woźniak
Tel: 22 44 35 526

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia:

na adres: ppl.wos.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Ekspertyza techniczna uszkodzonej fontanny w parku im. Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie

Znak sprawy :   UD-VI-WOŚ/52/18                                                                                                      

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający – Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia (wraz z opisem):

  Ekspertyza techniczna uszkodzonej  fontanny w parku im. Józefa  Polińskiego przy ul. Szaserów w Warszawie obejmująca:

 1. ocenę stanu technicznego fontanny w raz z opisem zakresu powstałych uszkodzeń i dokumentacją zdjęciową,

 2. przedstawienie sposobu usunięcia powstałych uszkodzeń w dwóch wariantach,

 3. wykonanie projektów – dokumentacji technicznej dla każdego z zaproponowanych wariantów,

 4. wykonanie dla każdego z projektowanych rozwiązań kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

  Opracowanie winno być wykonane w trzech egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym.

  Dla zainteresowanych złożeniem oferty oględziny fontanny w terenie odbędą się dnia                    10 października 2018 r. w godz. 10:00 – 12:00.

   

  Zamawiający informuje, że dysponuje następującą dokumentacją projektową:

  Projekt wykonawczy technologii fontanny,

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót technologii fontanny.

  Dokumentacja powykonawcza izolacja fontanny.

  Dokumentacja powykonawcza branża -technologie fontanny.

   

 1. Termin realizacji zamówienia:  (postulowany) trzy tygodnie od dnia zawarcia umowy.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy pok. 211  ul. Podskarbińska 6,  03-833 Warszawa. 

  lub pocztą elektroniczną na adres ppl.wos.zakupy@um.warszawa.pl

  Termin składania oferty: 12.10.2018 r. do godziny 14:00

 3. Termin otwarcia ofert:  12.10.2018 r. godzina 15:00

 4. Warunki płatności: Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie rozliczone ryczałtowo po wykonaniu i odebraniu całości przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, bez względu na zmianę kosztów, która wynikłaby w trakcie wykonania zadania.    Miasto st. Warszawa oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowym.

 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Woźniak Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 44 35 526

 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ceny należy podać w polskich  złotych.

  Należy dołączyć oświadczenie o  dysponowaniu wykwalifikowanym pracownikami będącymi członkami - Izby Inżynierów Budownictwa, dysponującymi aktualnym zaświadczeniem z Izby, posiadającymi uprawnienia budowlane specjalności odpowiednich do zakresu przedmiotu zapytania ofertowego.

Załacznik: formularz oferty

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.