Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/68/18 Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70

Wprowadził:
Iwona Włosek
, 11 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-01-25 10:22:52 || PDF

 NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/68/18

  

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70

 

 TERMINY:

składanie ofert do 27.07.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 27.07.2018 r. godz. 1100pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych 

Druk do celów statystycznych (w formacie .docx)


Warszawa, dn. 27.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (w formacie .pdf)

Poniżej zamieszczamy wzór informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy składający oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Zalacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności bądź informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej (w formacie .doc)

 


Warszawa, dn. 03.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)