Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-PRD-WOS/40/18 Wykonanie, dostarczenie i montaż 120 budek lęgowych dla ptaków

Wprowadził:
Ewa Langowska
, 28 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-09 10:15:10

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 12 Lipiec 2018 12:33

wygrała firma: Ogródbarw

oferta opiewała na kwotę: 7700 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

 

Zamawiający – Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie, dostarczenie i montaż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 określającym zasady wykonania i zawieszania budek dla ptaków, opracowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 120 budek lęgowych: 70 szt. typu „A”, 50 szt. typu  „B” na terenie Grochowa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Całkowita cena brutto wykonania przedmiotu umowy podana przez oferenta jest ceną, która nie może ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.
 3. Oferent winien także zapewnić wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz nadzór osób posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe.
 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.
 5. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać wymagane prawem aktualne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
 6. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2018 r.,
 7. Miejsce i termin złożenia oferty Wydział Ochrony Środowiska
 8. dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
 9. lub dostarczyć drogą elektroniczną e-mail na adres: ppl.wos.zakupy@um.warszawa.pl lub dostarczyć osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 211
 10. 10.  Termin otwarcia ofert: 12.07.2018 r.
 11. Warunki płatności przelew w ciągu 21 dni po wykonaniu i odbiorze usługi bez wad.
 12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Ewa Langowska
 13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 14. Treść oferty:

 

 

Formularz ofertowy na dostarczenie i zawieszenie na terenie parków w Dzielnicy Praga-Południe 120 szt. budek dla ptaków oraz wykonanie opracowania ornitologicznego

Cena jednostkowa dostarczenia i zawieszenia:

Lp.

Typ budki

Ilość sztuk

Cena brutto

1

A

1

 

2

B

1

 

 

          Cena dostarczenia i zawieszenia:       

Lp.

Typ budki

Ilość sztuk

Cena brutto

1

A

70

 

2

B

50

 

3

Wszystkie budki razem

120

 

 

 

1)    nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………..…..

2)    adres wykonawcy ………………………………………………………………………………….….

3)    NIP. ……………………………………………

4)    Regon ; ………………………………………

5)    nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto……………… zł (słownie złotych) ……………………………………………………….

Podatek VAT……….…... zł (słownie złotych) ………………………………………………………

Cenę brutto…………….... zł (słownie złotych) ………………………………………………………

6)    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

7)    Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………..

8)    Okres gwarancji ………………………………………………………………………………………

9)    Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ……………………………………………….

10)  Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

11)  Data sporządzenia oferty ……………………………………………….

12)  Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy.

 Załacznik nr. 1

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 50 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.