Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-PRD-WOS/39/2018 Ochrona drzew Saskiej Kępy

Wprowadził:
Jakub Woroniecki
, 28 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-23 10:48:24

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 16 Lipiec 2018 15:00

wygrała firma: Arborysta.com Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas

oferta opiewała na kwotę: 98000 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy (WOŚ) składa zapytanie ofertowe na wykonanie projektu realizowanego w ramach Budżetu partycypacyjnego  edycji 2018  nr 1812 pn. „Ochrona drzew Saskiej Kępy”, w ramach którego przewiduje się: 

 1. wykonanie opracowania przedstawiającego drzewa wytypowane do poszczególnych, niżej wymienionych  zabiegów specjalistycznych, ze wskazaniem ich lokalizacji, gatunku, obwodu i  nr inwentaryzacyjnego oraz rodzaju zabiegu, do którego drzewa zostały wytypowane,
 2. założenie 30-tu wiązań elastycznych (nieinwazyjnych) na wytypowanych przez Wykonawcę drzewach rosnących w pasach drogowych  osiedla Saska Kępa w Warszawie,
 3. wymianę wierzchniej warstwy gleby na głębokość max. do 12 cm wraz z wykonaniem aeracji systemu korzeniowego drzew za pomocą sprężonego powietrza z wykorzystaniem Urządzenia AirSpade i mulczowaniem w rzucie koron drzew w powierzchni biologicznie czynnej dostępnej do tego zabiegu (tam gdzie występują misy to w misach), wokół 90 drzew  rosnących w pasach drogowych osiedla Saska Kępa,
 4. mikoryzację w obrębie systemu korzeniowego 200 drzew rosnących w pasach drogowych osiedla Saska Kępa,
 5. dwa spotkania arborysty lub dendrologa z mieszkańcami,  z których jedno terenowe, a drugie w pomieszczeniu o charakterze dyskusyjnym, których tematem będzie omówienie sposobów pielęgnacji drzew starszych i zakresu wykonywanych prac przez Wykonawcę w ramach niniejszego projektu.

Terminy wykonania prac:

od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018 r., w tym:

do dnia 30.08.2018 r. winien przedłożyć  opracowanie przedstawiające wytypowane drzewa do wykonania poszczególnych zabiegów objętych przedmiotem zapytania  i przeprowadzić spotkanie terenowe z mieszkańcami. Podczas przygotowania opracowania Wykonawca winie rozważyć  możliwość wykonania poszczególnych zabiegów  na drzewach wskazanych Zamawiającemu przez mieszkańców przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

Składając ofertę należy  podać:

 1. cenę opracowania przedstawiającego drzewa wytypowane do poszczególnych zabiegów specjalistycznych – C1
 2. cenę brutto jednego wiązania elastycznego o dowolnej wytrzymałości 2, 4, lub 8 ton na drzewie liściastym  o wysokości do 30 m – C2,
 3. cenę brutto wykonania wymiany wierzchniej warstwy gleby  wraz z aeracją i mulczowaniem w obrębie jednego drzewa – C3 (do wyceny przyjąć pow. 10 m2), przy czym mulcz winien pochodzić ze zrębkowania zdrowych drzew liściastych, który przed aplikacją na stanowisku został poddany przekompostowaniu przez okres 4 miesięcy  w celu zakończenia fermentacyjnych procesów fizykochemicznych, które są szkodliwe dla systemów korzeniowych drzew,
 4. cenę brutto inokulacji - zaszczepienia grzybni w obrębie systemu korzeniowego jednego drzewa  na powierzchni 10 m2 w obrębie rzutu korony drzewa, w odstępach co 0,5 m, (minimalna ilość szczepień 32) – C4,
 5. cenę brutto terenowego spotkania arborysty (dendrologa) z mieszkańcami – C5,
 6. cenę brutto dyskusyjnego spotkania arborysty (dendrologa) z mieszkańcami w  pomieszczeniu przy zapewnieniu pomieszczenia przez Zamawiającego – C6.

Z uwagi na z góry określoną przez Zamawiającego wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu, ww. ceny będą późniejszym wyznacznikiem ostatecznego zakresu zamówienia.

Przy ustalaniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania, w tym koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania projektu.

Ceny brutto podane przez oferenta są cenami, które nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia brutto nie przekroczy kwoty: 98.500,00 złotych.  Oferent winien zapewnić wykonanie prac przez osoby mające niezbędne doświadczenie zawodowe i wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (w tym uprawnienia - zgodnie z art. 37b ust. 1, 2 i 3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami i normami, w tym zgodnie z obowiązującymi „Standardami kształtowania zieleni Warszawy”, stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożenia sprawozdania z wykonania prac w formie opisowej, dokumentacji zdjęciowej i podkładu mapowego z naniesioną lokalizacją drzew objętych wykonanymi pracami. Wynagrodzenie za wykonane prace nastąpi na podstawie ww. sprawozdania, protokołu odbioru prac po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy i Zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu wykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie cen przedstawionych w ofercie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium

cena 100%  wyliczona według wzoru (jedynie do porównania ofert):

 

CENA =  C1 + C2x 30 + C3 x 90 + C4 x 200 + C5 + C6

 

Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2018 r. do godz. 15.00

 

 

2

Oferty proszę przesłać na adres e-mail: ppl.wos.zakupy@um.warszawa.pl lub korespondencyjnie na adres:

Wydział Ochrony Środowiska

dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa,

lub dostarczyć osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 210.

Zapytanie ofertowe oraz formularz Oferty

3

Sprawę prowadzi: Agnieszka Wernikowska - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22/ 44 35 519, a.wernikowska@um.warszawa.pl                                                                                                         

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.