Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

Koparka dla dzieci w Jordanku

Wprowadził:
Janowska Agnieszka
, 7 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-06-07 09:35:08

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Janowska Agnieszka
Tel: 224435383

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 12 Czerwiec 2018 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8

ustawy – prawo zamówień publicznych

  

Warszawa, dnia 07.06.2018 r.

 

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  realizacja zadania pn.: „Koparka dla dzieci w Jordanku” przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie.

Zakres zadania::

 1. zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego - koparki dla dzieci,
 2. wykonanie nawierzchni piaskowej gr.40 cm;

opcja I – otoczonej palisadą gumową,

opcja II – otoczonej palisadą drewnianą,

 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej składającej się z (kompletu) atestów, deklaracji, certyfikatów, dopuszczeń itp.

 

Szczegółowy zakres zadania podaje projekt wykonawczy Przebudowa placu zabaw – montaż obiektu małej architektury koparka dla dzieci, stanowiący załącznik nr 1.

 1. Termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: Urząd m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe, Wydział Infrastruktury, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta koparka (AJA), do dnia 12.06.2018 r.
 3. Termin otwarcia ofert 13.06.2018 r.
 4. Warunki płatności wynagrodzenie ryczałtowe.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agnieszka Janowska 22 44 35 383.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 7. Treść oferty:

1)      nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………..…..

2)      adres wykonawcy …………………………………………………………………………….….

3)      NIP. ……………………………………………

4)      Regon ; ………………………………………

5)      nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

OPCJA I – z palisadą gumową:

Cenę netto……………… zł (słownie złotych) ……………………………………………………….

Podatek VAT……….…... zł (słownie złotych) ………………………………………………………

Cenę brutto…………….... zł (słownie złotych) ………………………………………………………

 

OPCJA II – z palisadą drewnianą:

Cenę netto……………… zł (słownie złotych) ……………………………………………………….

Podatek VAT……….…... zł (słownie złotych) ………………………………………………………

Cenę brutto…………….... zł (słownie złotych) ………………………………………………………

 

6)      Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

7)      Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………..

8)      Okres gwarancji ………………………………………………………………………………………

9)      Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ……………………………………………….

10)  Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

11)  Data sporządzenia oferty ……………………………………………….

12)  Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej.* (*niepotrzebne skreślić)

 

 

…………………………………………………….

(pieczątka wykonawcy)

 

Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy:

rysunek 1

rysunek 2

opis

przedmiar

Formularz ofertowy

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.