Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/10/18 - bieżąca kontrola, konserwacja i naprawy wyposażenia siłowni plenerowych i Street Workout znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południ

Wprowadził:
Tomasz Lechowski
, 12 lutego 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-02-26 08:20:28

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Tomasz Lechowski
Tel: 224435354

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 21 Luty 2018 16:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Infrastruktury Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na bieżącą kontrolę, konserwację i naprawy wyposażenia siłowni plenerowych i Street Workout znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wykaz 20 lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

 1) kontrole wszystkich elementów wyposażenia siłowni plenerowych i Street Workout objętych umową, wykonywane zgodnie z Normą PN-EN 16630:2015-06 i instrukcjami producenta oraz wykonywanie drobnych napraw w tym:

a) kontrole przez oględziny wykonywane raz na tydzień:

- oględziny pod względem kompletności wszystkich elementów i oznakowania,

- sprawdzenie czystości urządzeń – mycie wilgotna szmatką z błota, kurzu, brudu, mycie ze sprayów i mazaków,

- sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urządzeń, w szczególności elementów ruchomych,

- sprawdzenie nakrętek i śrub (w razie potrzeby dokręcić lub wymienić), spoin spawów,

- sprawdzenie poziomu i czystości nawierzchni,

b) kontrole funkcjonalne wykonywane raz na miesiąc:

- sprawdzenie stabilności urządzeń i mocowania do fundamentów, dokręcanie poluzowanych urządzeń do fundamentów,

- kontrola stanu technicznego, funkcjonalności i stabilności poszcz. elementów,

- sprawdzenie i w razie konieczności dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub, nakrętek, uzupełnianie ich oraz plastikowych i gumowych elementów zabezpieczających (zaślepek i stoperów),

- sprawdzenie i smarowanie oraz dokręcanie wszystkich elementów ruchomych,

- sprawdzenie spoin spawów,

- sprawdzenie kompletności i zużycia wszystkich elementów i oznakowania

- kontrola stanu powłok lakierniczych i korozji,

c) zabezpieczenia urządzeń przed ewentualnymi dodatkowymi szkodami, mogącymi powstać w następstwie wyeksploatowania lub zaistniałej dewastacji,

d) niezwłoczne i trwałe wyłączenie z eksploatacji zdewastowanych lub wyeksploatowanych urządzeń stwarzających zagrożenie dla ich użytkowników, do czasu dokonania naprawy lub wymiany przez Wykonawcę,

e) interwencyjne drobne naprawy lub zabezpieczenia urządzeń zgłaszane przez Zamawiającego,

2) kontrola podstawowa roczna siłowni plenerowych i Street Workout – mająca na celu określenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, kompletności urządzeń, tablic informacyjnych i regulaminu, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw;

3)  naprawy i wymiany realizowane w ramach odrębnych zleceń, tj:

a) naprawa i wymiana elementów uszkodzonych lub zużytych w wyniku wyeksploatowania lub ich dewastacji wymagające zakupu części do wymiany u producenta,

b) przemalowanie elementów przetartych lub skorodowanych,

c) drobne naprawy nawierzchni sztucznej wykonanej na siłowni plenerowej przy ul. Kapelanów AK oraz Street Workout w Parku nad Balatonem,

d) wymiana całych urządzeń siłowni plenerowych lub Street Workout nienadających się do naprawy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomocą własnych pracowników, materiałów i sprzętu.

 

Termin realizacji umowy od 1.03.2018 do 15 grudnia 2018 roku.

 

Ofertę należy przesłać (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2) do dnia 21 lutego 2018 r.

Ofertę proszę przesłać w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na bieżącą kontrolę, konserwację i naprawy wyposażenia siłowni plenerowych i Street Workout  znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

koszt brutto ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego – 65%

koszt wykonania Kontroli Rocznej – 15%

stawka roboczogodziny brutto – 5%

suma cen jednostkowych brutto z załączonego formularza – 15 %

Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze. Dostarczone i użyte materiały powinny być najwyższej jakości. Do oferty należy dołączyć: Wypis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wypełniony Formularz cen jednostkowych napraw.

Zamawiający z chwilą pozyskania dodatkowych środków finansowych dopuszcza rozszerzenie umowy zasadniczej do 30% jej wartości.

 

Załączniki:

  1. Wykaz siłowni i Street Workout
  2. Wzór oferty
  3. Formularz cen jednostkowych napraw
  4. Wzór umowy

Zaproszenie wraz z załącznikami wersja pdf 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania