Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/7/18 Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 9 lutego 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-04-17 13:35:05 || PDF

 

 

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/7/18

TERMINY:

składanie ofert do 26.02.2018 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 26.02.2018 r. o godzinie 11.00 


Warszawa, 09.02.2018 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Druk do celów statystycznych (word)

 


 

Warszawa, 26.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 


Warszawa, 06.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)