Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/4/18 - Zaproszenie do złożenia oferty na konserwacja i naprawy nawierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wprowadził:
Tomasz Lechowski
, 23 stycznia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-02-12 13:50:02

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Tomasz Lechowski
Tel: 224435354

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 06 Luty 2018 12:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 30.000,00 EUR (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t j. ze późn. zm).

Wydział Infrastruktury Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na konserwacja i naprawy nawierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Zakres prac i usług świadczonych na terenie obiektów:

 1. Naprawa i prace konserwacyjne elementów wyposażenia boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych,  w tym nawierzchni poliuretanowej:
 • Zespół boisk sportowych ORLIK w Parku im. J Polińskiego przy ul. Szaserów,
 • Boiska sportowe ORLIK przy ul. Tarnowieckiej 4,
 • Boisko wielofunkcyjne przy ul. Brygady Pościgowej na Osiedlu Iskra,
 • Zespół rekreacyjno-sportowy przy ul. Olszynki Grochowskiej róg Pabianickiej,
 • boisko przy ul. Rozłuckiej,
 • boisko w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (ul. Waszyngtona).

       2. Kompleksowa pielęgnacja nawierzchni boisk sportowych pokrytych trawą syntetyczną i  wypełnionych granulatem na obiektach:

 • boisko w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (ul. Waszyngtona)
 • boisko ORLIK w Parku Polińskiego przy ul. Szaserów
 • boisko ORLIK przy ul. Tarnowieckiej 4
 • boisko przy ul. Rozłuckiej.

Zakres prac określa załącznik nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

Wszystkie prace będące przedmiotem umowy zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.

Ofertę należy przesłać na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do dnia 6.02.2018 r. do godziny 12.00 w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na konserwację i naprawy nawierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Tomasz Lechowski tel. (22) 44 35 354.

Okres obowiązywania umowy – od dnia zawarcia do 15 grudnia 2018 roku.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze, o których mowa w załączonej specyfikacji robót. Dostarczone i użyte materiały powinny być najwyższej jakości.

Zamawiający z chwilą pozyskania dodatkowych środków finansowych dopuszcza rozszerzenie umowy zasadniczej do 30% jej wartości.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu umowy
 3. Wzór umowy

Zaproszenie wraz z załacznikami nr 1, 2 i 3 w wersji pdf

Wynik postępowania

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania