Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/14/17 - wykonanie systemu klimatyzacji VRV lub VRF dla 17 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wprowadził:
Piotr Kaniewski
Piotr Kaniewski
(22) 44 35 522
, 20 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-31 11:32:07

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 27 Kwiecień 2017 16:00

wygrała firma: HVAC SERVICE Joanna Miszczak, ul. Majdańska 1/46, Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 89507,1 zł brutto.

oferty, które wpłynęły po terminie nie były rozpatrywane 

Lp. Opis Ilość
1

umowa

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż systemu VRF lub VRV obsługującego 17 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wykonywany system klimatyzacji będzie obsługiwać pomieszczenia znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku tj.:

I piętro – pomieszczenia biurowe nr: 113 (16,46 m2), 114 (16,43 m2), 115 (16,43 m2), 116 (16,84 m2), 118 (16,88), 117 (16,49 m2), 119 (17,49 m2),

II piętro – pomieszczenia biurowe nr: 211 (16,63 m2), 212 (16,69 m2), 212A (15,92 m2), 213 (18,11 m2), 214 (16,69 m2), 215 (17,11 m2), 216 (16,69 m2), 217 (16,75 m2), 218 (17,10 m2), 219 (16,99 m2).

Średnia wysokości pomieszczeń: 3,30 m.

 

WYMAGANIA OGÓLNE:

Montaż jednostki zewnętrznej na dachu przyległego budynku (poziom pomiędzy pierwszym i drugim piętrem) wraz z konstrukcją zabezpieczającą dach.

Wykonanie zasilania jednostek zewnętrznych wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielni głównej niskiego napięcia znajdującej się w piwnicy budynku – długość WLZ ok. 60-70 m, wraz z wykonaniem zabezpieczeń prądowych w rozdzielni głównej i pośrednim w rozdzielni piętrowej.

Instalacje chłodnicze, skroplin i zasilające należy prowadzić w listwach plastikowych wewnątrz budynku piętra

Instalacja skroplin  - grawitacyjna.

 

Przy szacowaniu kosztów należy uwzględnić prace w postaci wykonanej części instalacji na piętrze pierwszym – kosztorys powykonawczy w załączeniu.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI (na podstawie załączonych kart technicznych urządzeń):

 

Wymagania techniczne dotyczące jednostki zewnętrznej

 • moc chłodnicza – 33,5 kW,
 • moc grzewcza – 37,5 kW,
 • pełen inwerter (wszystkie sprężarki w jednostce są inverterowe),
 • waga netto – do 270 kg

 

Wymagania techniczne dotyczące jednostek wewnętrznych (wszystkie o takich samych paramentach)

 • moc chłodnicza – 2.8 kW,
 • grzewcza – 3.2 kW,

 

Urządzenia muszą posiadać certyfikat EUROVENT oraz dopuszczenie PZH dla pomieszczeń biurowych.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA:

 • Udokumentowanie np. poprzez referencję wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej trzech systemów VRF lub VRV o min. 75.000 zł brutto każdy.
 • Posiadanie uprawnień:

F-gazowych,

G1,

G2.

 • Posiadanie Kierownika robót z aktualnymi uprawnieniami.
 • Posiadanie autoryzacji producenta.

 

PONADTO OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • Termin realizacji prac od dnia zawarcia umowy.
 • Cenę brutto za dostawę i montaż w/w systemów.
 • Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja w pełnych miesiącach.

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

 

cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

 

C  =

najniższa cena ofertowa brutto

x  100 pkt 

cena brutto oferty badanej

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

100 pkt – maksymalna ilość punktów w danym postępowaniu

 

Wykonawca z tytułu kryteriów uzyskuje następujące ilości punktów

 

 1. Kryterium cena – 80 pkt.
 2. kryterium okres gwarancji max. 10 pkt, odpowiednio dla następujących okresów gwarancji liczonych od daty odbioru końcowego:

-         do 24 miesięcy – 0 pkt,

-         od 25 do 35 miesięcy – 1 pkt,

-         od 36 do 47 miesięcy – 3 pkt,

-         od 48 do 59 miesięcy – 5 pkt,

-         60 miesięcy i więcej – 10 pkt.

        3. Kryterium okresu wykonania umowy max. 10 pkt, odpowiednio dla następujących okresów realizacji umowy liczonych od daty zawarcia umowy::

-           do 21 dni – 10 pkt,

-           do 28 dni – 7 pkt,

-           do 35 dni – 5 pkt,

-           do 42 dni – 1 pkt,

-           powyżej 42 dni  - 0 pkt.

 

Wycena musi obejmować komplet robót wynikających z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną.

Zobowiązuje się oferenta do wykonania oględzin obiektu wykonania  pomiarów przed złożeniem oferty.

W przypadku pytań proszę o kierowanie ich dzwoniąc pod nr tel. 22 44 35 522

 

załącznik - kosztorys prac wykonanych

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.