UD-VI-WAG/12/17 Zakup wody

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 20 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-20 13:38:49

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariola Piekarska
Tel: (22) 44 35 185

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 26 Kwiecień 2017 14:00

na adres: ppl.wag.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup wody wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do siedziby Kupującego. Istotną informacją jest fakt, iż wodę należy roznieść po piętrach od -1 do 3 bez windy. W związku z tym konieczne będzie uwzględnienie każdorazowo minimum 2-3 osób do rozładunku i wniesienia wody.

Woda powinna zawierać ogólną wartość składników mineralnych nie mniejszą niż 600 mg/l.

Zamówienie będzie zlecone firmie po wyłonieniu najkorzystniejszej cenowo oferty uzyskaniu akceptacji Zarządu Dzielnicy.

W przypadku dodatkowych wskazówek proszę kontakt tel. 22/ 44 35 18

W załączeniu:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.