Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/17/17 Doposażenie w ciepłą wodę oraz remont sanitariatów w pawilonie B w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie

Wprowadził:
Agnieszka Chodorek
Agnieszka Chodorek
, 16 marca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-06-06 14:33:01 || PDF

Doposażenie w ciepłą wodę oraz remont sanitariatów w pawilonie B w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie

Nr sprawy: UD-VI-ZP/17/17

TERMINY:

składanie ofert do dnia 31.03.2017 r. do godz. 12:00

otwarcie ofert w dniu 31.03.2017 r. o godz. 14:00

UWAGA!

W dniu 21.03.2017 r. wpłyneły do Zamawiającego pytania

Zmiana terminów

składanie ofert do dnia 04.04.2017 r. do godz. 12:00

otwarcie ofert w dniu 04.04.2017 r. o godz.  14:00


Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Warszawa, dnia 21.03.2017 r.

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.03.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące niniejszego postępowania, których treść zamieszczona jest poniżej.

Pytania z dnia 21.03.2017 r. (pdf)

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytania w możliwie najkrótszym terminie.

Warszawa, dnia 29.03.2017 r.

Pytania a dnia 21.03.2017 r. i odpowiedzi na pytania (pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

Warszawa, dnia 04.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Warszawa, dnia 12.04.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)