Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/2/17 - Wykonywanie konserwacji i napraw elektrycznych, budowlanych i sanitarnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wprowadził:
Łasak Joanna
, 14 marca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-03-14 09:44:49

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Łasak Joanna
Tel: 224435385

Prosimy o składanie ofert

do dnia: 20 Marzec 2017 14:00

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wykonywanie konserwacji i napraw elektrycznych, budowlanych i sanitarnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

 Zakres prac określa załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót - załącznik nr 3.

  1. Wykonawca określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto oferty – tj. wartości brutto kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3), oraz opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 2).
  2. Podana w Formularzu oferty cena brutto służyć będzie tylko do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Przewidywane ilości podane przez Zamawiającego mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac czy też zmianie zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania ilości robót do bieżących potrzeb Zamawiającego.
  3.  Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  4. Kosztorysy ofertowe opracowane przez Wykonawcę będą podlegały weryfikacji. Brak kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową;

b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk;

c) zaleca się opracowanie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną zgodnie z zasadami podanymi w publikacji „Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych”, wydaną w październiku 2005 roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych;

d) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót. Pominięcie lub dodanie pozycji, brak wypełnienia w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

e) na stronie tytułowej kosztorysu należy podać wskaźniki kosztorysowania (R, wskaźniki narzutów) przyjęte do sporządzenia kosztorysu (jednakowe dla wszystkich pozycji kosztorysu). W przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, będą one podstawą do ich wyceny. Brak podania ww. wskaźników spowoduje odrzucenie oferty.

f) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do kosztorysu ofertowego zestawienia materiałów i pracy sprzętu wraz z cenami.

 

Wszystkie prace będące przedmiotem umowy zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.

Ofertę należy przesłać (zgodnie z załącznikiem nr 1) do 20 marca 2017 r. do godziny 14.00 w zaklejonej kopercie na adres:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ” oferta na konserwację i naprawy elektryczne, budowlane i sanitarne obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe – Joanna Łasak tel. (22) 44 35 385.

Okres obowiązywania umowy – od dnia zawarcia do 15 grudnia 2017 roku.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze, o których mowa w załączonej specyfikacji robót. Dostarczone i użyte materiały powinny być najwyższej jakości.

 Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Opis przedmiotu umowy
  3. Przedmiar robót
  4. Wzór umowy

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania